دوره و شماره: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 98، اردیبهشت 1401 
ارائه متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک برای لوله‌کشی نیروگاه زمین گرمایی (مورد پژوهشی: نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر)

صفحه 149-158

10.22034/jmeut.2021.43758.2821

آرمین اصغرزاده؛ مهدی اسکندرزاده؛ کسری رفیعی راد؛ علی کلاکی؛ ابولفضل توتونچی؛ عارف علیپور؛ حسنعلی رسولی