هزینه پردازش مقالات

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که مطابق نامه 473/د تاریخ 1400/04/15 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز و بر اساس مصوبه کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز، برای مقالات ارسالی از تاریخ 1400/05/01 بعد از پذیرش مقاله و قبل از انتشار آنلاین آن، هزینه پردازش مقاله از نویسندگان محترم اخذ خواهد شد. این هزینه برای مقالات پژوهشی و مروری مبلغ 3500000 ریال و برای مقالات کوتاه و فنی مبلغ 2500000 ریال می باشد و لازم است بعد از پذیرش و ویراستاری مقاله از طریق فرم پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به نشانی زیر واریز گردد:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

در این فرم برای فیلد "واحد دانشکده" گزینه "کتابخانه مرکزی" و برای فیلد "نوع درآمد" گزینه "مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز" انتخاب و فیش واریزی منحصرا از طریق سامانه نشریه بارگذاری گردد.