مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (JMEUT) - اهداف و چشم انداز