فرایند پذیرش مقالات

نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از روش داوری باز برای داوری مقالات استفاده می‌کند (داوران می‌توانند مشخصات نویسندگان مقاله را ببینند) و تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش، عدم پذیرش و یا بازنگری مقاله بر مبنای نظر حداقل 2 داور انجام می‌شود. شکل زیر روند داوری و پذیرش مقالات را در نشریه نشان می‌دهد.

 

 

آمار مقالات نشریه از ابتدای سال 1399

تعداد مقالات دریافتی  417
تعداد مقالات پذیرفته شده 115
درصد پذیرش مقاله 28
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری (روز) 69
متوسط زمان پذیرش (روز) 155
متوسط زمان عدم پذیرش (روز) 68
متوسط تعداد داوری برای هر مقاله 4