درباره نشریه

مختصری از تاریخچه مجله

اولین شماره  این مجله در سال 1354 با پنج مقاله تحت عنوان "مجله دانشکده فنی" به چاپ رسید و انتشار آن تا سال 1379 ادامه یافت. این مجله در سال 1380 رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نموده است. از سال 1384 با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی را به صورت ویژه­ نامه برای سه عنوان مجزای مهندسی برق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک به چاپ رساند. این مجله از سال 1381 در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه­دار گردیده و از سال 1388 به سه مجله مستقل مجله مهندسی مکانیک، مجله مهندسی برق، مجله مهندسی عمران و محیط زیست تفکیک شده  و اکنون نیز با رتبه علمی – پژوهشی ادامه فعالیت می­دهند.