اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز جهت رعایت اصول اخلاقی در نشریه، از اصول cope تبعیت می کند.