مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (JMEUT) - واژه نامه اختصاصی