اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیامک اسماعیل زاده خادم

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

khademmodares.ac.ir
021-82883388

فیروز بختیاری نژاد

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

baktiariaut.ac.ir
021-64543417

مسعود دربندی

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

darbandisharif.edu
021-66164944

محمود شاکری

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

shakeriaut.ac.ir
021-66405844

محمدرضا شبگرد

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

mrshabgardtabrizu.ac.ir

محمدتقی شروانی تبار

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

mshervtabrizu.ac.ir
041-33393049

مرتضی صادقی

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

mortezatabrizu.ac.ir
041-33392474

مجید صفاراول

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mavvalaut.ac.ir
021-66405844

امیر عبداله

دکترای مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

amirahaut.ac.ir
021-64543446

بیژن فرهانیه

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

bifasharif.edu
021-66165537

جعفر کیقبادی

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/keighobadi/?lang=fa-ir
keighobaditabrizu.ac.ir
041-33393045

مهران محبوب خواه

دکترای مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

mahboobkhahtabrizu.ac.ir
041-33393810

فرید وکیلی تهامی

دکترای مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

f_vakilitabrizu.ac.ir
041-33392463

مرتضی یاری دریامان

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

myaritabrizu.ac.ir
041-33393053

مدیر مسئول

موسی رضائی

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

m_rezaeetabrizu.ac.ir
041-33392459

سردبیر

مرتضی یاری دریامان

دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

myaritabrizu.ac.ir
041-33393053

ویراستار

فرامرز طلعتی

دکترای مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

talatitabrizu.ac.ir
041-33393056

مدیر اجرایی

فرزاد محمدخانی

دکترای مهندسی مکانیک استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

f.mohammadkhaniurmia.ac.ir