داوران

 

 

لیست داوران سال 99 مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 

 لیست داوران سال 98 مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

 

بدین وسیله از کلیۀ داوران محترم که با قبول زحمت، داوری مقالات این مجله را به عهده داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.