تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید توان پیل سوختی غشایی تبادل پروتونی در یک هواپیمای بدون سرنشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

2 استاد، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

چکیده

امروزه، سیستم‌های پیل سوختی در سیستم‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از این سیستم‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارائه سیستمی با بازده بالا شده است. اخیراً پیل سوختی غشایی تبادل پروتونی برای کاربردهای هوافضایی بویژه در هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، سیستمی برای تولید توان مورد نیاز در مراحل مختلف پرواز همانند برخاست، صعود، بیشینه سرعت و کروز استفاده شده است. همچنین یک مطالعه پارامتری برای نشان دادن تأثیر برخی پارامترهای کلیدی (از جمله چگالی جریان، مساحت سلول، مسافت طی شده برای برخاست، ضریب استوکیومتری هوا) روی پارامترهای عملکردی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر جریان برای توان مورد نیاز برای مراحل بیشینه سرعت، صعود، برخاست و کروز به ترتیب 8، 576/6، 593/5 و 098/2 آمپر می‌باشد. طبق نتایج حاصله افزایش مسافت بلند شدن منجر به کاهش توان مورد نیاز و هیدروژن ورودی سیستم می‌شود. همچنین با افزایش چگالی جریان، توان و هیدروژن مصرفی افزایش درحالی‌که بازده پیل سوختی و بازده اگزرژی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Abdolalipouradl M., Khalilarya S., Jafarmadar S., Exergoeconomic analysis of a novel integrated transcritical CO2 and Kalina 11 cycles from Sabalan geothermal power plant. Energy Conversion and Management, Vol. 195, pp. 420-435, 2019.
[2] عبدالعلی پورعدل م.، رستمی م.، خلیل آریا ش.، یاری م.، تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی برای تولید همزمان توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. درحال انتشار.
[3] Marandi S., Mohammadkhani F., Yari M., An efficient auxiliary power generation system for exploiting hydrogen boil-off gas (BOG) cold exergy based on PEM fuel cell and two-stage ORC: Thermodynamic and exergoeconomic viewpoints. Energy Conversion and Management, Vol. 195, pp. 502-518, 2019.
[4] Ahmadi M.H., Mohammadi A., Pourfayaz F., Mehrpooya M., Bidi M., Valero A., et al, Thermodynamic analysis and optimization of a waste heat recovery system for proton exchange membrane fuel cell using transcritical carbon dioxide cycle and cold energy of liquefied natural gas, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 34, pp. 428-438, 2016.
[5] افرا م.، نظری م.، کیهانی م.ح.، بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال آب در لایه انتشار گاز پیل سوختی غشای پلیمری. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 50، ش. 1، ص 27-36، 1399.
[6] Akinyele D., Olabode E., Amole A., Review of Fuel Cell Technologies and Applications for Sustainable Microgrid Systems. Inventions. Vol. 5, pp. 42, 2020.
 [7] Lee Y., Kim Y., Jang Y., Choi J.M., Effects of external humidification on the performance of a polymer electrolyte fuel cell. Journal of mechanical science and technology, Vol. 21, pp. 2188-2195, 2007.
[8] Yang C., Moon S., Kim Y., A self-operated polymer electrolyte fuel cell system operating at dead-end conditions using pure hydrogen and oxygen gases. Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 29,  pp. 3541-3547, 2015.
[9] قسمتی ع.، ساداتی س.ح.، قستی ع.، عباسی ی.، طراحی خلبان خودکار با استفاده از کنترلگر غیرخطی و تست PIL برای نشست یک پهپاد. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 49، ش. 1، ص 219-228، 1398.
[10] Ozen D.N., Timurkutluk B., Altinisik K., Effects of operation temperature and reactant gas humidity levels on performance of PEM fuel cells. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 59, pp. 1298-1306, 2016.
[11] Santarelli M., Torchio M., Experimental analysis of the effects of the operating variables on the performance of a single PEMFC. Energy conversion and management, Vol. 48, pp. 40-51, 2007.
[12] Özgür T., Yakaryilmaz A.C., Thermodynamic analysis of a Proton Exchange Membrane fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, pp. 18007-18013, 2018.
[13] Long R., Li B., Liu Z., Liu W., A hybrid system using a regenerative electrochemical cycle to harvest waste heat from the proton exchange membrane fuel cell. Energy, Vol. 93, pp. 2079-2086, 2015.
[14] Verstraete D., Gong A., Lu D.D.-C., Palmer J.L., Experimental investigation of the role of the battery in the AeroStack hybrid, fuel-cell-based propulsion system for small unmanned aircraft systems. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, pp. 1598-1606, 2015.
[15] Renau J., Lozano A., Barroso J., Miralles J., Martín J., Sánchez F., et al, Use of fuel cell stacks to achieve high altitudes in light unmanned aerial vehicles. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, pp. 14573-14583, 2015.
[16] Cambone S.A., Krieg K.J., Pace P., Linton W., Unmanned aircraft systems roadmap 2005-2030. Office of the Secretary of Defense, pp. 4-15, 2005.
[17] Hordé T., Achard P., Metkemeijer R., PEMFC application for aviation: Experimental and numerical study of sensitivity to altitude. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 37, pp. 10818-10829, 2012.
[18] Saleh I.M., Ali R., Zhang H., Simplified mathematical model of proton exchange membrane fuel cell based on horizon fuel cell stack. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, Vol. 4, pp. 668-679, 2016.
[19] Salah I.M., Modelling, simulation and performance evaluation: PEM fuel cells for high altitude UAS. Sheffield Hallam University, 2015.
[20] Karunarathne L., Economou J.T., Knowles K., Power and energy management system for fuel cell unmanned aerial vehicle. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G. Journal of Aerospace Engineering, Vol. 226, pp. 437-54, 2012.
[21] Anderson J.D., Aircraft performance and design,1999.
[22] Klein S., Alvarado F., EES—Engineering Equation Solver. F-Chart Software, 2002.
.