استفاده از اتلاف حرارتی توربین گازهای نصب شده در تاسیسات دریایی برای تولید هیدروژن و گرما توسط الکترولایزر آلکالین

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه مزاغه

10.22034/jmeut.2021.46075.2903

چکیده

در سالهای اخیر، هیدروژن تنها به عنوان یک سوخت سبز بلکه به عنوان یک حامل انرژی برای ذخیرۀ انرژی مازاد بر مصرف توجه محققان را به خود جلب کرده است. این درحالیست که استفاده از هیدروژن به عنوان زنجیرۀ تکمیل کننده در تولید سوختهای جایگزین مانند متانول و آمونیاک سبز اهمیت پرداختن به تولید آن را دوچندان کرده است. در این مطالعه، از تلفات حرارتی توربین گازهای نصب شده در تاسیسات دریایی برای تولید هیدروژن بوسیلۀ الکترولایزر آلکالین استفاده شد. اغلب توربین گازهای نصب شده در تاسیسات دریایی برای تامین برق مصرفی تاسیسات استفاده میشوند و به ندرت از تلفات حرارتی آنها استفاده میشود. در این مقاله، از گرمای موجود در گازهای خروجی از توربین گاز برای راه اندازی واحد تولید توان در دو مرحله (واحد بخار و واحد چرخۀ رانکین آلی) استفاده شده و نهایتا توان تولیدی صرف راه اندازی الکترولایزر نصب شده و تولید هیدروژن گردید. نتایج نشان داد در شرایط پایه به ازای دمای گازهای خروجی توربین گاز 450، 525 و 600 درجه سلسیوس، نرخ هیدروژن تولیدی به ترتیب 1308، 1769 و 2191 تن بر سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات