دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 99، مرداد 1401 
تولید بدون آلایندگی هیدروژن و مایع سازی آن با استفاده از انرژی خورشیدی و الکترولایزر غشاء پروتونی

صفحه 173-182

10.22034/jmeut.2022.47924.2979

آرش نوربخش سعدآباد؛ مهدی نامی خلیله ده؛ سید فرامرز رنجبر؛ سامان فرامرزی؛ فرهاد فیروزی