ارائه یک سیستم جدید تولید هم‌زمان گرما، برودت و توان با تلفیق سیکل‌های رانکین آلی، تبرید اجکتوری و پمپ حرارتی

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسنده

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق، سیکل ترکیبی تولید حرارت، برودت و توان شبیه‌سازی شده و عملکرد سیکل ترکیبی از لحاظ انرژی و اگزرژی مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر تغییر پارامترهای مختلف ازجمله تغییر دمای ژنراتور، اختلاف دمای پینچ، اختلاف دمای سوپرهیت بر روی بازدهی انرژی، اگزرژی، کار خروجی، برگشت‌ناپذیری‌های سیکل و ضریب عملکرد سیکل تبرید اجکتوری مورد بررسی قرار گرفته است.سیستم ترکیبی پیشنهادشده در این پژوهش شامل سیکل-های رانکین آلی شامل پمپ، مولد بخار، کمپرسور، توربین، مبدل حرارتی، جداکننده،مخلوط کننده و سیکل تبرید اجکتوری می‌باشد که به‌منظور تولید توان و تأمین نیاز حرارتی و برودتی اعم از گرمایش، سرمایش و همچنین آبگرم مصرفی طراحی‌شده است.نتایج نشان می‌دهد که با افزایش مقدار حرارت ورودی به ژنراتور بازده حرارتی سیکل، به‌صورت عمده‌ای افزایش می‌یابد همچنین در شرایط کاری یکسان با افزایش مقدار دمای کندانسور و تبخیرکننده بازده حرارتی برای کل سیکل موردمطالعه دارای روند صعودی است.بیشترین میزان تخریب اگزرژی در هیتر و ژنراتور صورت می‌گیرد.تحلیل اگزرژی سیستم جهت تعیین تجهیزاتی که بیشترین تأثیر را در سیستم دارند، انجام گرفته است به‌طوری‌که هیتر، ژنراتور و توربین مؤثرترین تجهیزات در عملکرد کل سیستم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات