ارزیابی فنی- اقتصادی به کارگیری چرخه یک طبقه ای مایع سازی گاز طبیعی با مبردچندجزئی به منظور قله سایی نیاز صنایع انرژی بر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، اداره کل استاندارد استان تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ببن المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

واحدهای مایع‌سازی قله سایی با توجه به کاهش 600 برابری حجم گاز طبیعی، مطلوب‌ترین شیوه برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی مازاد در فصول گرم سال و استفاده از آن در ایام سرد سال در مجاورت صنایع انرژی بر است. در این پژوهش ضمن انتخاب نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجائی، چرخه مبرد چندجزئی یک طبقه ای با هدف تامین سوخت موردنیاز کل واحدهای این نیروگاه برای 60 روز کارکرد، شبیه‌سازی شد و مورد تحلیل فنی قرار گرفت. در ادامه میزان سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری واحد مایع‌سازی گاز طبیعی محاسبه شد. ارزیابی اقتصادی طرح بر اساس روش ارزش خالص فعلی با فرض نرخ تنزیل 12 درصد بیانگر دوره بازگشت سرمایه‌ای معادل 3/4 سال است. تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات نرخ تنزیل و هزینه سرمایه‌گذاری اولیه از دیگر مواردی است که در این پژوهش مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد حتی با افزایش نرخ تنزیل تا 40 درصد و یا افزایش 50 درصدی هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیز احداث واحد مایع‌سازی توجیه اقتصادی دارد اما با توجه به عمر 20 ساله طرح، چنین دوره بازگشت سرمایه‌ای چندان مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • MIT Energy Initiative, The future of natural gas: An interdisciplinary MIT Study, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2011.
 • Dudley, B., BP Statistical Review of World Energy, 67th Edition, 2018.
 • https://nigc.ir.
 • https://khabarfarsi.com.
 • Mokhatab S., Mak J. Y., Valappil J. V. and Wood D. A., Handbook of liquefied natural gas. Gulf Professional Publishing, 2013.‏
 • کوثری، ع. و وافری، ب.، امکان‌سنجی تولید گاز طبیعی مایع‌شده از خط لوله سراسری گاز ایران برای مصرف در حمل و نقل جاده‌ای، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، د. 10، ش. 1، ص‌ 46-53، 1399.
 • Gong, M., Wu, J., Sun, Z., Liu, J., & Hu, Q., Development and performance test of a small trailer-mounted moveable natural gas liquefier, Energy conversion and management, Vol.57, pp.148-153, 2012.
 • Nguyen, T. V., Rothuizen, E. D., Markussen, W. B., and Elmegaard, B. , Thermodynamic comparison of three small-scale gas liquefaction systems. Applied Thermal Engineering, Vol.128, pp.712-724, 2018.
 • کلوانی، الف . ف،، مافی، م.، خانکی، م.، مقایسه فنی و اقتصادی اثر پیش‌سرمایش جذبی بر واحدهای مایع‌سازی گاز طبیعی به منظور تامین سوخت نیروگاه شهید رجائی. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 51، ش. 3، ص‌ 165-174، 1400.
 • کرملو، ب.، خانکی، م.، مافی، م.، سادات سکاک، ع،، تاثیر شرایط گاز خوراک بر عملکرد سیستم مایع‌ساز گاز طبیعی دو طبقه‌ای مبرد چندجزئی . مجله مهندسی مکانیک مدرس، د. 16، ش. 10، ص‌ 103-114، 1395.
 • مرادی، الف. ح.، خانکی، م.، مافی، م.، ، آنالیز حساسیت چرخه‌های مایع‌سازی گاز طبیعی با کاربری قله سائی نسبت به متغیرهای محیطی و عملیاتی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، د. 15، ش. 6، ص‌ 287-298، 1394.
 • Shirazi, L., Sarmad, M., Moghadasi Rostami, R., Moein, P., Zare, M., Mohammadbeigy, Kh, [24] Feasibility study of the small scale LNG plant infrastructure for gas supply in north of Iran (Case Study). Sustainable Energy Technologies and Assessments, 35, pp.220-229, 2019.
 • http://rajaei.tpph.ir/SitePages/Tamas/CantactForUs.aspx.
 • معاونت منابع انسانی و تحقیقات دفتر فناوری اطلاعات و آمار- معاون آمار و اطلاع­رسانی، آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1395 ، شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران، 1396.
 • http://www.nerkhbox.com (11 Feb. 2021).
 • درودیان راد، م.، زارع، م.، مطالعه و بررسی مخازن مورد استفاده در ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده، دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، ایران، 1394.
 • Venkatarathnam G. and Timmerhaus K. D. , Cryogenic mixed refrigerant processes. Springer, New York, 2008.‏
 • Couper, J. R., Penney, W. R., & Fair, J. R., Chemical Process Equipment-Selection and Design , Gulf Professional Publishing, 2009.
 • Ghorbani, B., Shirmohammadi, R., & Mehrpooya, M. A novel energy efficient LNG/NGL recovery process using absorption and mixed refrigerant refrigeration cycles–Economic and exergy analyses. Applied Thermal Engineering, Vol.132, pp.283-295, 2018.
 • Punnonen, K., Small and Medium size LNG for Power Production, Vaasa: Wärtsilä Finland Oy, 2013.
 • Sayyaadi H., and Babaelahi M., Thermoeconomic optimization of a cryogenic refrigeration cycle for re-liquefaction of the LNG boil-off gas. International Journal of Refrigeration, Vol.33, No.6, pp.1197-1207, 2010.

اسکونژاد، م. م.، اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، 1396.