دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 100، آبان 1401 
بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی توربین برآیی درون لوله به‌منظور تولید توان

صفحه 57-66

10.22034/jmeut.2022.38714.2954

محمد سیفی؛ محمد کریمی پور؛ نیما حسن زاده نمین؛ سیدعبدالکریم پیمبرپور؛ امیرفرهاد نجفی


طراحی کنترل‌کننده مکانیزم منعطف موازی

صفحه 257-263

10.22034/jmeut.2022.48866.3007

نیلوفر رمرودی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ مریم مهنما؛ مهران خانلقی


تأثیر لزجت بالای روغن بر الگوی جریان دوفازی در لوله افقی

صفحه 283-290

10.22034/jmeut.2022.50330.3058

یاشا حسن زاده؛ سید علی علوی فاضل؛ ضحی عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ علیرضا عظیمی