آشکارسازی جریان اطراف دو استوانه‌ با مقطع مربعی در آرایش اریب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در مطالعه‎ی حاضر، مشخصات جریان اطراف دو استوانه‌ی مربعی بلند در آرایش اریب با زاویه a = 45° در فواصل مختلف در عدد رینولدر Re = 750 به کمک آزمایش آشکارسازی جریان بررسی شده است. در کنار بررسی‎ کیفی خطوط دود، نتایج کمی مانند زاویه‎ی جدایی جریان، عرض دنباله و فرکانس ریزش گردابه برای هر استوانه به‎دست آمد و رفتار جریان برای فواصل مختلف دو استوانه در سه الگوی جریان تک جسم، الگوی جریان شکافی متناوب و الگوی جریان متناوب دسته‎بندی شد. در الگوی جریان تک جسم، ریزش گردابه تنها از لایه‎های خارجی هر دو استوانه رخ می‎دهد و یک مکانیزم ریزش گردابه قابل تشخیص است. در الگوی جریان شکافی متناوب، ریزش گردابه از لایه‎های برشی خارجی هر دو استوانه هر کدام با دو فرکانس مشابه اتفاق می‎افتد. همچنین، ویژگی اصلی الگوی جریان متناوب این است که ریزش گردابه‎های کارمن و ناپایداری‎های کلوین هلمهولتز از لایه‎های برشی داخلی و خارجی هر استوانه فرکانسی یکسان و متفاوت با استوانه‎ی دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Aboueian J., Sohankar A., Rastan M. R., and Ghodrat M., An experimental study on flow over two finite wall-mounted square cylinders in a staggered arrangement. Ocean Engineering, Vol. 240, pp. 109954, 2021.
[2]  Aboueian J. and Sohankar A., Identification of flow regimes around two staggered square cylinders by a numerical study. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, Vol. 31, No. 3, pp. 295-315, 2017.
[3]  Aboueian-Jahromi J., Hossein Nezhad A., and Behzadmehr A., Effects of blockage ratio and Prandtl number on steady flow and heat transfer around an inclined square cylinder. Heat Transfer Research, Vol. 46, No. 6, pp. 541-562, 2015.
[4]  Aboueian-Jahromi J., Hossein Nezhad A., and Behzadmehr A., Effects of inclination angle on the steady flow and heat transfer of power-law fluids around a heated inclined square cylinder in a plane channel. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 166, No. 23–24, pp. 1406–1414, 2011.
]5[  بک خوشنویس ع.، عباسقربانی ن. و ایزدی یزدی م.، بررسی تجربی ضریب پسای دو سیلندر دایره ای پشت سرهم با چیدمان متناوب در جریان آشفته. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 50، ش. 2، ص 83-91، 1399.
[6]  Niu J. and Zhu Z., Numerical study of three-dimensional flows around two identical square cylinders in staggered arrangements. Physics of Fluids, Vol. 18, No. 4, pp. 044106, 2006.
[7]  Alam M. M., Bai H., and Zhou Y., The wake of two staggered square cylinders. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 801, pp. 475-507, 2016.
[8]  Zhou Y., Wang Z., Qian Y., Yang H., and Wei Y., Numerical simulation of the flow around two square cylinders using the lattice Boltzmann method. Physics of Fluids, Vol. 33, No. 3, pp. 037110, 2021.
[9]  Niu J., Zhu Z., and Huang S., Numerical Study of Convective Heat Transfer from Two Identical Square Cylinders Submerged in a Uniform Cross Flow. Numerical Heat Transfer Part A Applications, Vol. 50, No. 1, pp. 21-44, 2006.
[10]         Sarkar S., Dalal A., and Biswas G., Mixed convective heat transfer from two identical square cylinders in cross flow at Re=100. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, pp. 2628-2642, 2010.
[11]         Sumner D., Price S. J., and Paidoussis M. P., Flow-pattern identification for two staggered circular cylinders in cross-flow. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 411, pp. 263-303, 2000.
[12]         Dutta S., Panigrahi P. K., and Muralidhar K., Effect of orientation on the wake of a square cylinder at low Reynolds numbers. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol. 11, No. 6, pp. 447-459, 2004.
[13]         Wang H. F. and Zhou Y., The finite-length square cylinder near wake. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 638, pp. 453-490, 2009.
[14]         Yen S. C. and Liu J. H., Wake flow behind two side-by-side square cylinders. International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 32, No. 1, pp. 41-51, 2011.
[15]         Sakamoto H. and Arie M., Vortex shedding from a rectangular prism and a circular cylinder placed vertically in a turbulent boundary layer. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 126, pp. 147-165, 1983.
[16]         Yen S. C. and Yang C. W., Flow patterns and vortex shedding behavior behind a square cylinder. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 99, No. 8, pp. 868-878, 2011.
[17]         Sohankar A., Mohagheghian S., Dehghan A. A., and Dehghan Manshadi M., A smoke visualization study of the flow over a square cylinder at incidence and tandem square cylinders. Journal of Visualization, Vol. 18, No. 4, pp. 687-703, 2015.
[18]         Sohankar A., Abbasi M., Nili-Ahmadabadi M., Mahbub Alam M. D., and Zafar F., Experimental study of the flow around two finite square cylinders. Archives of Mechanics, Vol. 70, No. 5, pp. 457-480, 2018.
[19]         Dutta S., Muralidhar K., and Panigrahi P. K., Influence of the orientation of a square cylinder on the wake properties. Experiments in Fluids, Vol. 34, No. 1, pp. 16-23, 2003.
[20]         Liu C. H. and Chen J. M., Observations of hysteresis in flow around two square cylinders in a tandem arrangement. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 90, No. 9, pp. 1019-1050, 2002.
[21]         Norberg C., Flow around rectangular cylinders: Pressure forces and wake frequencies. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 49, No. 1-3, pp. 187-196, 1993.
[22]         Okajima A., Strouhal numbers of rectangular cylinders. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 123, pp. 379-398, 1982.
[23]         Sohankar A., Norberg C., and Davidson L., Low-Reynolds-number flow around a square cylinder at incidence: study of blockage, onset of vortex shedding and outlet boundary condition. International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 26, No. 1, pp. 39-56, 1998.
[24]         Wong C. W., Zhou Y., Alam M. M., and Zhou T. M., Dependence of flow classification on the Reynolds number for a two-cylinder wake. Journal of Fluids and Structures, Vol. 49, pp. 485-497, 2014.