بررسی خواص کششی کامپوزیت الیاف-فلز ناشی از پیر سازی رطوبتی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

کامپوزیت­های الیاف- فلز به کامپوزیت­های پلیمری تقویت شده با الیاف گفته می شود که حاوی صفحات فلزی باشند. در این پژوهش، خواص کششی کامپوزیت الیاف-فلز (Carbon Reinforced Aluminum Laminate) CARALL  با کامپوزیت CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)  تحت تاثیر رطوبت به­صورت تجربی و اجزاء محدود مقایسه شده است. برای انجام آزمایش کشش، شش نمونه کامپوزیت CARALL و CFRP با استفاده از لایه چینی دستی و طبق استاندارد ASTM-D3039 با الیاف کربن، رزین 3001 و ورق آلومینیوم T6-7075 ساخته شده است و همچنین نمونه­ها در شرایط خشک و مرطوب به مدت 14 و 25 روز در محیط آزمایشگاهی نگهداری شده است. برای شبیه­سازی و مقایسه نتایج تجربی از نرم افزار ANSYS استفاده گردید. مقایسه نتایج نشان می­دهد که رطوبت باعث کاهش خواص کششی نمونه­ها شده و همچنین مقدار مدول الاستیسیته در محیط مرطوب نسبت به محیط خشک کاهش پیدا کرده است. مدول الاستیسیته برای نمونه های CFRP و CARALLدر محیط مرطوب پس از گذشت 25 روز به ترتیب % 3/47 و % 8/56 نسبت به محیط خشک کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]Truong, G.T. and Choi, K.K., Tensile behavior of hybrid composites of carbon fibers—steel wire mesh reinforced polymer. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 28(2), pp.154-166, 2021.
[2] Sharma, A.P., Khan, S.H. and Parameswaran, V., Response and failure of fiber metal laminates subjected to high strain rate tensile loading. Journal of Composite Materials, 53(11), pp.1489-1506, 2019.
[3] Hao, X., Nie, H., Ye, Z., Luo, Y., Zheng, L. and Liang, W., Mechanical properties of a novel fiber metal laminate based on a carbon fiber reinforced Zn-Al alloy composite. Materials Science and Engineering: A, 740, pp.218-225, 2019.
[4] Chow, Z.P., Ahmad, Z., Wong, K.J. and Israr, H.A., Thermo-mechanical characterisation and modelling of GFRP laminated aluminium. Composites Part B: Engineering, 173, p.106971, 2019.
[5] Boldini, A. and Porfiri, M.,. Plane-strain deformations of ionic polymer-metal composites. In Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) XXI (Vol. 10966, p. 109662V). International Society for Optics and Photonics, 2019.
[6] Sun, Wei, Fenghai You, Fantao Kong, Xiaopeng Wang, and Yuyong Chen., “Fracture mechanism of a high tensile strength and fracture toughness Ti6Al4V–TiAl laminated composite”, Journal of Alloys and Compounds, pp.153088, 2019.
[7] Khalili, S.M.R., Sharafi, M., Eslami, Farsani, R. and Saeedi, A., “Effect of thermal cycling on tensile properties of degraded FML to metal hybrid joints exposed to sea water”. International Journal of Adhesion and Adhesives, 79, pp. 95-101, 2017.
[8] Sasso, M., Mancini, E., Dhaliwal, G.S., Newaz, G.M. and Amodio, D., Investigation of the mechanical behavior of CARALL FML at high strain rate. Composite Structures, 222, p.110922, 2019.
[9]  Chandrasekar, M., et al. "An experimental review on the mechanical properties and hygrothermal behaviour of fibre metal laminates." Journal of Reinforced Plastics and Composites Vol. 36, No. 1, pp. 72-82, 2017.
[10] ASTM D3039 / D3039M-17, Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org.
[11] Welty, J., Rorrer, G.L. and Foster, D.G., Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. John Wiley & Sons, 2020.