بررسی تأثیرات ترکیبی روانکار تنش کوپلی پیزو ویسکوز و زبری سطح بر روی مشخصات فیلم فشرده در صفحات مخروطی شکل

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی مکانیک، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک،دانشکده‌ی فنّی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

3 گروه مهندسی مکانیک. دانشکده فنی و مهندسی .دانشگاه آزاد اسلامی. واحد بناب

4 دانشگاه صنعتی Yildiz http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=user/view&id=2053&aid=97

چکیده

مطالعه‌ حاضر بررسی تأثیرات ترکیبی سیال تنش کوپلی پیزو ویسکوز با زبری سطح را در عملکرد فیلم فشرده بین صفحات مخروطی شکل نشان می دهد. بر اساس تئوری کریستنسن، دو نوع ساختار یک بعدی زبری؛ از قبیل الگو‌های زبری طولی و الگوهای زبری عرضی در هندسه مورد نظر در نظر گرفته می‌شود. برای این دو نوع الگوی زبری مذکور، معادله اصلاح‌شده تصادفی رینولدز استخراج می‌شود. با استفاده از تکنیک پرتوربیشن، یک راه حل تحلیلی تقریبی برای میانگین فشار فیلم روانکار، ظرفیت حمل بار و زمان پاسخ فیلم فشرده بدست می‌آید. مطابق نتایج بدست آمده معلوم شد که استفاده از سیال تنش کوپلی پیزو ویسکوز به عنوان روانکار و با در نظر گرفتن اثرات زبری عرضی سطوح مشخصات فیلم فشرده؛ یعنی توزیع فشار در امتداد فیلم روانکار، ظرفیت حمل بار و زمان دسترسی را به طرز چشم گیری در مقایسه با حالت سیال نیوتنی با ویسکوزیته ثابت، افزایش می‌دهد. این درحالی است که اثرات زبری طولی باعث کاهش مشخصات فیلم فشرده در مقایسه با حالت سطح صاف می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات