تحلیل رشد ترک خستگی و تخمین عمر در قطعه اتصال ارابه فرود به بال در یک هواپیمای خاص

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران

10.22034/jmeut.2021.45382.2881

چکیده

پدیده خستگی و رشد ترک در قطعات هوایی دارای اهمیت بالایی میباشد. یکی از قطعات مهم هواپیما قطعه ریب بوده که متصل کننده ارابه فرود به بال میباشد. به دلیل مشکلات تکنولوژیکی و مواد اولیه، ماده آن از HY-TUF ، به H13 تغییر پیدا کرده و همچنین قطر یکی از دو سوراخ متصل کننده آن به ارابه فرود نیز 7 میلیمتر بزرگتر شده است. با توجه به این تغییرات، تخمین عمر خستگی قطعه بومی‌شده از اهمیت زیادی برخودار میباشد. برای این کار با اعمال ترک فرضی، رفتار رشد ترک خستگی به منظور تعیین اندازه طول ترک بحرانی و همچنین محاسبه مسیر رشد ترک بررسی گردیده است. همچنین تخمین عمر خستگی به منظور به دست آوردن عمر قطعه با استفاده از روش مکانیک شکست و با اعمال یک ترک اولیه صورت پذیرفته است. نتایج نشان داده است که طول ترک بحرانی برای قطعه اصلی و بومی‌شده به ترتیب 4/19 و 2/9 میلیمتر می‌باشد. همچنین با احتساب ضریب اطمینان مناسب و برای 3000 نشست و برخاست، طول ترک مجاز برای قطعه اصلی و بومی‌شده به ترتیب 6 و 2 میلیمتر میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات