کنترل جدایش لایه مرزی روی ایرفویل با استفاده از جت دمش و ارائه تابع رگرسیونی مستقل به منظور تخمین مستقیم ضرایب آیرودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر کنترل فعال جریان توسط جت دمش در لبه حمله ایرفویل NACA0015 جهت به تعویق انداختن جدایش لایه مرزی از روی سطح مکشی ایرفویل صورت‌ گرفته است. با 48 اجرای عددی و روش سطح پاسخ، ارتباط بین پارامترهای جت دمش با ضرایب آیرودینامیکی به‌ صورت یک تابع رگرسیونی مشخص ارائه شده است. عرض شکاف دمش در سه سطح، زاویه دمش و سرعت دمش هرکدام در چهار سطح مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی عددی از مدل تلاطم transition sst استفاده شده است و عدد رینولدز جریان 232940 می باشد. با توجه ‌به نتایج، دمش مماسی بیشترین افزایش راندمان آیرودینامیکی را نشان می دهد. این مقدار از2.56 به 42.83 در بازه مورد بررسی برای دمش مماسی افزایش می یابد، در حالی که جت دمش 45 درجه کارآیی خود را به طور کامل از دست می دهد. علاوه بر این، هنگامی که سرعت جت دمش افزایش می یابد راندمان آیرودینامیکی به طور پیوسته زیاد می‌شود. نتایج مدل استخراج شده به روش سطح پاسخ نشان می دهد که متغیرهای دمش به صورت تداخلی بر راندمان آیرودینامیکی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


 • مصطفی صابری، تحلیل نرم­افزاری اثر دمش و مکش هم‌زمان روی لایه­مرزی اطراف یک ایرفویل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1392.
 • Fadaei M., Davari AR., Sabetghadam F., Soltani MR., Investigation of Single Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuator Effect on Separation Control of a Critical Section of Wind Turbine BladeModares Mechanical Engineering, 20, No. 9, pp. 2289-2302, 2020. 
 • خوش نژاد ع.، ابراهیمی ر.، پوریوسفی غ.، دوست محمدی ع.، مطالعه عددی تأثیر عملگرهای پلاسمایی در کنترل جریان نشتی نوک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین، مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 51، ش. 4، ص 377-386، 1400.
 • Goodarzi M., Rahimi M., & Fereidouni R., Investigation of active flow control over NACA0015 airfoil via blowing. International Journal of Aerospace Sciences, Vol. 1, No. 4, pp. 57-63, 2012. 
 • Yousefi K., Saleh S. R., & Zahedi P., Numerical Investigation of Suction and Length of Suction Jet on Aerodynamic Characteristics of the NACA 0012 Airfoil. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, 2, pp. 136-142, 2013.
 • Bounecer A., & Bahl L., Numerical Study of an Incompressible Laminar Flow Around a NACA Airfoil With a Blowing Control. Sciences & Technology. Vol. 3, No. 2, pp 27-35, 2018.
 • Akbarzadeh P., Lehdarboni A. A., & Derazgisoo S. M., Low Reynolds unsteady flow simulation around NACA0012 airfoil with active flow control. Meccanica. Vol. 53, No.14, pp. 3457-3476,‏
 • Kim J., Park Y. M., Lee J., Kim T., Kim M., Lim J., & Jee S., Numerical investigation of jet angle effect on airfoil stall control. Applied Sciences, Vol. 9, No.15, pp. 2960, 2019.
 • Eto K., Kondo Y., Fukagata K., & Tokugawa N., Assessments of friction drag reduction on a Clark-Y airfoil by uniform blowing. AIAA journal, Vol. 57, No. 7, pp. 2774-2782, ‏
 • Abramova K. A., & Soudakov V. G., Numerical optimization of flow control by tangential jet blowing on transonic airfoil. 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Belo Horizonte, Brazil, 2018.
 • Müller-Vahl H. F., Strangfeld C., Nayeri C. N., Paschereit C. O., & Greenblatt D., Control of thick airfoil, deep dynamic stall using steady blowing. AIAA journal, Vol. 53, No. 2, pp. 277-295, 2015.
 • Farhadi A., Ghoshtasbi Rad E., & Emdad H. Aerodynamic Multi-Parameter Optimization of NACA0012 Airfoil Using Suction/Blowing Jet Technique. Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 42, No. 5, pp. 1727-1735, 2017.
 • ‏ مرتضوی س. م. و رزاقی ر.، بررسی عددی مکانیزم مکش و دمش هوا جهت کنترل جریان غیر فعال بر روی ایرفویل توریبین بادی. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 51، ش. 3، ص 201-210، 1400.
 • Douglas c.d., Design and Analysis of Experiments. John Wiley and Sons, New York, 2001.
 • Miller S. D., Lift, Drag and moment of a NACA 0015 Airfoil. Department of Aerospace engineering, Vol. 28, 2008.