تحلیل محتوای موضوعات، روش‏های پژوهش و نرم‏ افزارهای بکار رفته در پایان‏ نامه‏ های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‏ ارشد علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی وضعیت محتوای پایان‏ نامه‏ های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1396 از نظر موضوعات، روش‏های پژوهش، نرم‏ افزارهای مورد استفاده، جنسیت و مقطع تحصیلی نویسندگان می‏باشد. یافته‏ های پژوهش نشان‏ داد که موضوعاتی که بیشترین فراوانی را دارند، عبارتند از: در گرایش تحصیلی تبدیل انرژی "ترمودینامیک و نیروگاه"، در گرایش طراحی کاربردی "دینامیک و ارتعاشات"، در گرایش ساخت و تولید "شکل ‏دهی" و نیز در گرایش سیستم محرکه خودرو "ترمودینامیک و انتقال گرمای فرایند تولید توان موتور" می‏باشد. از نظر نوع روش پژوهش نیز، روش عددی دارای بیشترین و روش تحلیلی کمترین کاربرد را داشته ‏است. از نظر نرم ‏افزارهای مورد استفاده، نرم ‏افزارهای “MATLAB” و “EES” به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته‏ اند. از نظر ترکیب جنسیتی نویسندگان پایان‏ نامه‏ ها، 91 درصد را مردان و 9 درصد را زنان تشکیل می‏دهند. از نظر مقطع تحصیلی نیز، 91 درصد پایان‏ نامه ‏ها توسط دانشجویان کارشناسی‏ ارشد و 9 درصد آن توسط دانشجویان دکترا نگاشته شده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


]1[ منصوریان ی.، روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1393.
]2[ منصوریان ی.، صد نکته در پایان نامه نویسی. کتاب ماه کلیات، ش. 151، ص. 78-93، 1389.
]3[ فدائی غ.، پایان نامه و رساله دانشگاهی: پژوهش، نگارش و دفاع. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1389.
]4[ عندلیب ع.، روش تحقیق و تدوین رساله دکتری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، تهران، 1381.
]5[ منصوریان ی. و علی‏پور الف.، تحلیل موضوعی و روش‏شناختی پایان‏نامه‏های کارشناسی‏ارشد علوم اجتماعی در دانشگاه گیلان (1388-1376). کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. 61 ، ص. 70-79، 1395.
]6 [معروفی ی. و یوسف زاده م.، تحلیل محتوا در علوم انسانی (راهنمای عملی تحلیل کتابهای درسی). سپهر دانش، همدان، 1388.
]7[ کریپندورف ک.، تحلیل محتوا: مبانی روش‏شناسی. نشر نی، تهران، 1393.
]8[ پیکارد آ.، روش‏های پژوهش در علم اطلاعات. تخت جمشید، شیراز، 1392.
]9[ گل‏پاش ح.، تحلیل محتوای عنوان و نوع روش پژوهش پایان‏نامه‏های تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال‏های 1388- 1393. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، 1394.
]10[ علیدوستی س. و همکاران.، تحلیل اطلاعات پایان‏نامه‏ها و رساله‏ها. فصلنامه کتاب، ش. 71، ص. 49-70، 1386.
]11[ محمد اسماعیل ص. و اکبری ع.، تحلیل محتوای مقاله‏های فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست، د. 19، ش. 5، ص. 275-285، 1396.
]12[ حسینی س.، بررسی فرآیند زیست روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه های شهید چمران، تهران، شیراز و فردوسی در دوره ی زمانی 1378-1390. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391.
]13[ بنی طالبی دهکردی ب.، تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، د. 17، ش. 5، ص. 1-11، 1395.
]14[ رضایی کهن م.، تحلیل محتوا و روند پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی در استان خراسان بزرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395.
]15[ مهشیدی ک.، تحلیل محتوای پایان نامه های مالیاتی کتابخانه سازمان امور مالیاتی کشور (طی سال های 1389 تا 1393). پژوهش نامه علم سنجی، د. 17، ش. 3، ص. 14-29، 1396.
]16[ حاج ز.، تحلیل محتوای پایان نامه های کارآفرینی در ایران از نظر موضوع شناسی و روش شناسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، 1398.
 [17] Osorio N.L., Content Analysis of Engineering LibGuides. In 121th ASSE Annual Conference & Exposition, Indianapolis, U.S.A., 2014.
[18] Yavus S., A Content Analysis Related to Theses in Environmental Education: The Case of Turkey. Journal of Education and Training Studie, Vol. 4, No. 1, pp. 118-125, 2016.
[19] Durak G., Cankaya S., Yankul E., Urfa M., Toprakliklioglu K., Arda Y. and Inam N., Trends in Distance Education: A Content Analysis of Master’s Thesis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 16, No. 1, pp. 203-218, 2017.
]20[ حسن مرادی ن.، تحلیل محتوای کتاب درسی. آییژ، تهران، 1395.
]21[ جاهد مطلق ح.، نوبان م. و اشراقی م.، اجزاء محدود .ANSYS دانشگاه تهران، تهران، 1390.