تحلیل محتوای موضوعات، روش‏های پژوهش و نرم‏ افزارهای بکار رفته در پایان‏ نامه‏ های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس‏ ارشد علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jmeut.2021.45076.2857

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی وضعیت محتوای پایان‏ نامه‏ های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1396 از نظر موضوعات، روش‏های پژوهش، نرم‏ افزارهای مورد استفاده، جنسیت و مقطع تحصیلی نویسندگان می‏باشد. یافته‏ های پژوهش نشان‏ داد که موضوعاتی که بیشترین فراوانی را دارند، عبارتند از: در گرایش تحصیلی تبدیل انرژی "ترمودینامیک و نیروگاه"، در گرایش طراحی کاربردی "دینامیک و ارتعاشات"، در گرایش ساخت و تولید "شکل ‏دهی" و نیز در گرایش سیستم محرکه خودرو "ترمودینامیک و انتقال گرمای فرایند تولید توان موتور" می‏باشد. از نظر نوع روش پژوهش نیز، روش عددی دارای بیشترین و روش تحلیلی کمترین کاربرد را داشته ‏است. از نظر نرم ‏افزارهای مورد استفاده، نرم ‏افزارهای “MATLAB” و “EES” به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته‏ اند. از نظر ترکیب جنسیتی نویسندگان پایان‏ نامه‏ ها، 91 درصد را مردان و 9 درصد را زنان تشکیل می‏دهند. از نظر مقطع تحصیلی نیز، 91 درصد پایان‏ نامه ‏ها توسط دانشجویان کارشناسی‏ ارشد و 9 درصد آن توسط دانشجویان دکترا نگاشته شده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات