مطالعه موردی سرمایش ساختمان به وسیله کولر ترموالکتریک با تغذیه از منابع انرژی خورشیدی

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسنده

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/jmeut.2021.43389.2807

چکیده

در این پژوهش، سیستم سرمایشی غیر فعالی متشکل از پنل فتوولتائیک و کولر ترمو الکتریک به ترتیب بعنوان منبع تامین الکتریسیته و تجهیز سرمایش، طراحی و ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش در طراحی سیستمی متشکل از کولر ترموالکتریک، پنل فتوولتاییک و اتاقی که به لحاظ تامین انرژی سرمایشی خودکفا باشد، استفاده شد. از این قرار، ابتدا نیاز انرژی اتاق محاسبه و سپس به منظور بررسی ماکزیمم عملکرد کولر ترموالکتریک دو شیوه: 1) ماکزیمم توان سرمایش و 2) ماکزیمم ضریب عملکرد بکار گرفته شد. در محاسبات انجام گرفته برای ماکزیمم توان سرمایش، توان سرمایش و ضریب عملکرد بترتیب برابر 41/58 وات و 4056/0 و برای ماکزیمم ضریب عملکرد، توان سرمایش و ضریب عملکرد بترتیب برابر 5/15وات و 64/1 بدست آمدند. به منظور نزدیک شدن به بهترین عملکرد کولرهای ترموالکتریک به هر دو شیوه ماکزیمم توان سرمایش و ضریب عملکرد بطور همزمان، با انتخاب آرایش (3×8) به پیک بار سرمایش و هم ضریب عملکرد بالا دست خواهیم یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات