تحلیل گرفتن اجسام نرم توسط پنجه رباتیکی در حضور نیروی خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

جابجایی و مدل­سازی اجسام نرم یک کار چالش برانگیز در حوزه رباتیک می­باشد. این اجسام بدلیل درجه آزادی بی­نهایتی که دارند دارای محاسبات سنگینی برای مدل­سازی می­باشند. برای پرداختن به این چالش در این مقاله ابتدا، مدل­سازی جسم نرم با استفاده از روش جرم-فنر-میراگر (MSD) انجام می­شود که یک روش خوب برای اجرای برنامه­های زمان-واقعی می­باشد. سپس بررسی و تحلیل گرفتن جسم مطرح می­شود و در آن با چالش­هایی از قبیل بهترین موقعیت گرفتن، شناسایی برخورد، شناسایی عمق نفوذ برای محاسبه نیروی وارده از پنجه به جسم  مواجه شده و به حل آن پرداخته می­شود. سرانجام، برای رسیدن به بهترین عملکرد در شبیه­سازی و انتخاب بهترین پارامترها در این کار از الگوریتم PSO استفاده می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Nadon F., A.J. Valencia. and P. Payeur., Multi-modal sensing and robotic manipulation of non-rigid objects: A survey. Robotics, Vol. 7, No.4, pp. 74, 2018.
 • Sanchez J., et al., Robotic manipulation and sensing of deformable objects in domestic and industrial applications: a survey. The International Journal of Robotics Research, Vol. 37, No.7, pp. 688-716, 2018.
 • Barr A., Global and local deformations of solid primitives. Compuf Graph, Vol. 18, No.3, 1984.
 • Sederberg T.W. and S.R. Parry., Free-form deformation of solid geometric models. ACM SIGGRAPH computer graphics, 20, No.4, pp. 151-160, 1986.
 • Kass M., A. Witkin. and D. Terzopoulos., Snakes: Active contour models. International journal of computer vision, 1, No.4, pp. 321-331, 1988.
 • Terzopoulos D., et al., Elastically deformable models. ACM Siggraph Computer Graphics, 21, No.4, pp. 205-214, 1987.
 • جباری س. و مدبری­فر م.و قدسی م.، یک گریپر قابل برنامه­ریزی حساس به سفتی برای جابجایی اشیاء در سیستم­های هپتیکی و رباتیک. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 47، ش. 3، ص 69-75، 1396.
 • Müller M., et al., Position based dynamics. Journal of Visual Communication and Image Representation, 18, No.2, pp. 109-118, 2007.
 • Cai J., F. Lin. and Seah H.S., Graphical Simulation of Deformable Models. Springer, 2016.
 • Kelager M., S. Niebe. and K. Erleben., A Triangle Bending Constraint Model for Position-Based Dynamics. VRIPHYS, 10, No.1, pp. 31-37, 2010.
 • Giiler P., et al., Estimating the deformability of elastic materials using optical flow and position-based dynamics. In 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), IEEE, 2015.
 • Diziol R., J. Bender. and D. Bayer., Robust real-time deformation of incompressible surface meshes. in Proceedings of the ACM SIGGRAPH/eurographics symposium on computer animation, IEEE, 2011.
 • Jordt A., et al., High-resolution object deformation reconstruction with active range camera. in Joint Pattern Recognition Symposium. Springer, 2010.
 • Bartels R.H. and J.C. Beatty., A technique for the direct manipulation of spline curves. Graphics Interface, 1989.
 • Nabil E., B. Belhassen-Chedli. and G. Grigore., Soft material modeling for robotic task formulation and control in the muscle separation process. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 32, pp. 37-53, 2015.
 • Basafa E. and F. Farahmand., Real-time simulation of the nonlinear visco-elastic deformations of soft tissues. International journal of computer assisted radiology and surgery, 6, No.3, pp. 297-307, 2011.
 • Campbell S.L., The Numerical Solution of Differential-Algebraic Systems by Runge–Kutta Methods (Ernst Hairer, Christian Lubich, and Michel Roche). SIAM Review, 33, No.3, pp. 504-506, 1991.
 • Mirtich B. and J. Canny., Easily computable optimum grasps in 2-D and 3-D. in Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, IEEE,
 • Park Y.C. and G.P. Starr., Grasp synthesis of polygonal objects using a three-fingered robot hand. The International journal of robotics research, 11, No.3, pp. 163-184, 1992.
 • Zaidi L., et al., Interaction modeling in the grasping and manipulation of 3D deformable objects. in International Conference on Advanced Robotics (ICAR). IEEE, 2015.
 • Zaidi L., et al., Model-based strategy for grasping 3D deformable objects using a multi-fingered robotic hand. Robotics and Autonomous Systems, 95, pp. 196-206, 2017.
 • Hunt K.H. and F.R.E. Crossley., Coefficient of restitution interpreted as damping in vibroimpact.
 • Johnson K.L. and K.L. Johnson., Contact mechanics. Cambridge university press ,1987.
 • Watanabe T. and Y. Fujihira., Experimental investigation of effect of fingertip stiffness on friction while grasping an object. in 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2014.
 • Dopico D., et al., Dealing with multiple contacts in a human-in-the-loop application. Multibody System Dynamics, 25, No.2, pp. 167-183, 2011.
 • Ahmadian H. and S. Farughi., Shape functions of superconvergent finite element models. Thin-walled structures, 49, No.9, pp. 1178-1183, 2011.
 • جهان­اندیش ر. و خسروی­فرد ا. و وطن­خواه ر. و چراغی و.، شناسایی پارامتر معادلات دینامیک و کنترل مود لغزشی گیمبال دو محوره. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 50، ش. 4، ص 51-60، 1399.
 • Zhou C., et al., Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm [J]. Application Research of Computers, 7-11, 2003.