بررسی تجربی عملکرد گرمایی لوله گرمایی نوسانی داخل شیاردار با نانوسیال آب-MWCNT

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مربی، گروه تاسیسات حرارتی و برودتی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

10.22034/jmeut.2021.46609.2930

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از نانو سیال‌ها در لوله‌های گرمایی و عدم ارائه گزارشی درباره استفاده از نانوسیال در لوله گرمایی نوسانی داخل شیاردار (IGOHP)، در این تحقیق به‌صورت تجربی عملکرد گرماییIGOHP با نانوسیال آب- نانولوله کربنی چند دیواره (MWCNT) مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌ها در نسبت پرشوندگی بهینه (60 درصد) در توان‌های گرمایی 50 تا 300 وات در چهار کسر حجمی 05/0، 1/0، 2/0، 4/0 درصد با نانوسیال آب-MWCNT انجام گردید. نتایج نشان داد که کمترین مقاومت گرمایی در کسر حجمی 1/0 درصد به دست آمد و پس از آن افزودن غلظت نانوسیال سبب کاهش عملکرد گرمایی IGOHP شد که دلیل اصلی آن افزایش لزجت نانوسیال میتواند باشد. استفاده از نانوسیال آب-MWCNT%0/1 در مقایسه با آب مقطر درIGPHP، به‌طور متوسط 11 درصد مقاومت گرمایی را کاهش و 12 درصد رسانایی گرمایی مؤثر را افزایش داد. نتایج نشان داد شروع بکار نوسانات در نانوسیال نسبت به آب مقطر زودتر آغاز شده و بهترین عملکرد در توان‌های گرمایی بالاتر رخ داد که دلیل آن می‌توان در نوسانات زیاد و مداوم دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات