بررسی عددی عملکرد حرارتی گردآورنده خورشیدی سهموی با بکارگیری نانوسیال و مغشوش کننده

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 بابل

2 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ،ایران

10.22034/jmeut.2021.45075.2858

چکیده

انرژی خورشیدی، یکی از انواع انرژی تجدیدپذیر است. برای استفاده از تشعشات خورشیدی از گردآورنده‌های خورشیدی سهموی که یکی از متداول‌ترین گردآورنده‌هاست، استفاده می‌شود. در این مقاله عملکرد حرارتی نانوسیال با بکارگیری نوار تابیده درگردآورنده خورشیدی سهموی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نانو سیال سیلترم-800 وآلومینیوم اکسید با کسر حجمی 4 درصد به عنوان سیال کاری استفاده شد. نانوسیال در بازه عدد رینولدز 5000 تا 25000 بررسی گردید. جریان سیال در گردآورنده خورشیدی سهموی آشفته می‌باشد که برای مدل کردن آن روش k-ε RNG انتخاب گردیده است و به لوله جاذب شار غیر یکنواخت اعمال شده و در سه زاویه لبه مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف، بررسی تاثیر دو پارامتر هندسی مختلف تعداد دور (4 =n_r و 8=n_r ) و زاویه بال(〖 60〗^⃘= ξ، 〖75〗^⃘= ξ و 〖90〗^⃘= ξ) بر ضریب اصطکاک، عدد ناسلت و ضریب کارایی حرارتی گزارش می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد کاهش زاویه بال موجب افزایش ضریب اصطکاک، عدد ناسلت و ضریب کارایی حرارتی می‌شود و همچنین افزایش تعداد دور موجب افزایش آشفتگی ‌جریان شده و به ‌تبع انتقال حرارت و عدد ناسلت نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات