دوره و شماره: دوره 51، شماره 1 - شماره پیاپی 94، اردیبهشت 1400 
بررسی انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری از سیلندرهای بیضوی دوار

صفحه 107-116

10.22034/jmeut.2021.10473

میلاد سکاکی؛ محمد وجدی؛ میثم نجفی ارشادی؛ فرهاد صادق مغانلو


مقاله کوتاه

تحلیل ارتعاشات آزاد تیر مدرج تابعی با وجود ترک عرضی

صفحه 277-281

10.22034/jmeut.2021.11028

علیرضا رحیمی؛ مصطفی لیوانی؛ علی نگهبان برون