بهینه‌سازی جدول جست‌وجو موتور تک‌سیلندر بنزینی احتراق داخلی

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 مربی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

یکی از راه­کارهای ارائه شده جهت کاهش میزان آلایندگی موتورسیکلت استفاده از سیستم‌های سوخت‌رسانی انژکتوری به‌جای سیستم‌های کاربراتوری می‌باشد. در این مقاله، یک موتورسیکلت تک سیلندر cc150 با سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری که جداول جست و جوی آن در دسترس می‌باشد را انتخاب کرده سپس با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و حداقل مربعات مقادیر پاشش سوخت در جدول فوق را اصلاح نموده که در این فرآیند چرخه رانندگی مورد استفاده ECE40 و گشتاور خروجی و میزان آلایندگی CO به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. در این مقاله مدل موتورسیکلت به همراه مدل کنترل کننده ارائه شده است. نتایج پس از بهینه سازی در مدل شبیه‌سازی و تست‌های عملی انجام شده میزان CO،  CO2، HCو  NOx به ترتیب در حدود 20% ، 5% ، 19% ، 1% کاهش یافته است. همچنین میزان گشتاور خروجی حدود 12% افزایش داشته است. با توجه به نتایج تست آلاینگی در مرکز آزمون تست آلایندگی توانسازان، موتورسیکلت مورد نظر قادر به دریافت مجوز آلایندگی یورو-3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  میرشی, سمیرا؛ فراز عنایتی آهنگر و وحید حسینی، بررسی تاثیر الگوی رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدی توسط خودروها در شهر تهران، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ۱۳۹۱.
[2]  Jafari A. J., Ehsanifar M. and Arfaeinia H., The Share of Different Vehicles in Air Pollutant Emission in Tehran, Using 2013 Traffic Information, Vol. 2, 2016.
[3]  Wan L. W., Jiang Y., Hong G., Liu X. and Zhang J., Development of Electronic Control System for a Single Cylinder Motorcycle Engine, SAE Int. J. Passeng. Cars - Electron. Electr. Syst., Vol. 5, No. 2, pp. 2012-01–0508, Apr. 2012.
[4]  Peng Meichun, Deng Xubing, and Liang Xiaofeng, “Control strategy & calibration of fuel injection impulse width on EFI motorcycle engine,” in 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering, 2011, pp. 2047–2053.
[5]  Chen B., Wu Y. and Tran A., Control of intake manifold pressure for lean-burn motorcycle engine, Control. Autom., 2013.
[6]  Araújo V. M., Design and tests of electronic management system for small motorcycle spark ignition engines, ABCM Symposium Series in Mechatronics, Vol. 5, pp. 704–712, 2012.
[7]  Nakamura T., Hasegawa T., Suzuki M., Nakamura M. and Sawada Y., Fuel Injection System for Smaller Motorcycles Technical Notes.
[8]  Honda Company, PGM ­ FI for 4 ­ stroke 50cc scooters, 2016.http://dubai-car-dealer.com/honda-pgm-fi-for-4-stroke-50cc-scooters.html.
[9]  ابوالحسن علوی, سید محمود و ناصر شفایی فلاح، آزمون موتورسیکلت برای اخذ شرایط استاندارد آلایندگی یورو 3، هشتمین همایش موتورهای درونسوز، تهران، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، ۱۳۹۲.
[10]              شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، آشنایی با استاندارد های آلایندگی یورو, 1392.
[11]              عتابی فریده, خضری مصطفی, ایرانی حمید، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد بهینه سیستم مدیریت موتور (DoE) به روش EMS، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1390.
[12]             Kiencke U. and Nielsen L., Automotive control systems. Springer-Verlag, 2000.
[13]             John b Heywood, internal combustion engine fundamentals. 1995.
[14]             Sakawa M., Genetic Algorithms and Fuzzy Multiobjective Optimizatio. 2002.
[15]             Faculty T. A., Kong S. and I. Fulfillment P., LINEAR PROGRAMMING ALGORITHMS USING LEAST-SQUARES, no. May, 2007.
[16] Barlow T., Latham S., Mccrae I. and Boulter P., A reference book of driving cycles for use in the measurement of road vehicle emissions, TRL Publ. Proj. Rep., pp. 280, 2009.