دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 96، آبان 1400 
طراحی بهینه پارامترها در ضربه انرژی ارتعاش غیرخطی متصل به یک تیر

صفحه 129-134

10.22034/jmeut.2021.10931

علی عبداللهی؛ سیامک اسماعیل زاده خادم؛ مصطفی خزایی؛ امین مسلمی