دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 96، پاییز 1400 
13. بررسی رفتار نمونه های Al1050 تحت فرایند اتوفرتاژ به روش المان محدود و تجربی

صفحه 109-117

حامد صفی خانلو؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ سجاد علی میرزایی


15. طراحی بهینه پارامترها در ضربه انرژی ارتعاش غیرخطی متصل به یک تیر

صفحه 129-134

علی عبداللهی؛ سیامک اسماعیل زاده خادم؛ مصطفی خزایی؛ امین مسلمی


22. بررسی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی یک لوله گرمایی نوسانی سه بعدی همراه با نانوسیال اکسید آهن در معرض میدان مغناطیسی و تبخیرکن شیاردار شده

صفحه 191-199

حسین محسنی فدردی؛ حمیدرضا گشایشی؛ سیدمحمود ابوالحسن علوی؛ علیرضا علیزاده جاجرم؛ مسعود خسروداد


یادداشت پژوهشی

28. مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد توربین بادی Vestas-V47 در یک مزرعه بادی نمونه مقیاس کوچک

صفحه 251-255

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهدی هاشم آبادی