دوره و شماره: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 95، تابستان 1400 

پژوهشی کامل

1. طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم عمل از دور غیرخطی با روش انفعال محور

صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2021.9952

رباب ابراهیمی باویلی؛ احمد اکبری؛ رضا محبوبی اسفنجانی


25. بررسی جامع مطالعاتی رفتار خزشی فرورونده آلیاژهای منیزیم - روی

صفحه 223-228

10.22034/jmeut.2021.9851

نفیسه ملایی؛ سروش پرویزی؛ بهرام نامی؛ سید مهدی میراسماعیلی؛ امیر عابدی


یادداشت پژوهشی

30. تحقیق آزمایشگاهی جهت بهبود بازدهی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با استفاده از پارافین/ اکسید گرافن

صفحه 269-273

10.22034/jmeut.2021.11218

حمیدرضا گشایشی؛ سید سینا ادیبی طوسی؛ مهران رستمی؛ احسان جعفری