دوره و شماره: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 95، مرداد 1400 

مقاله پژوهشی

طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم عمل از دور غیرخطی با روش انفعال محور

صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2021.9952

رباب ابراهیمی باویلی؛ احمد اکبری؛ رضا محبوبی اسفنجانی


بررسی جامع مطالعاتی رفتار خزشی فرورونده آلیاژهای منیزیم - روی

صفحه 223-228

10.22034/jmeut.2021.9851

نفیسه ملایی؛ سروش پرویزی؛ بهرام نامی؛ سید مهدی میراسماعیلی؛ امیر عابدی