تعیین گروه گرمایی پست برق فشرده 800kVA ساخت شرکت توسعه پست‌های ایران‌ترانسفو زنجان

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

ددر این تحقیق پست برق فشرده با ظرفیت 800kVA شرکت توسعه پست‌های ایران‌ترانسفو زنجان مدل‌سازی و گروه گرمایی آن تعیین گردیده است. این پست دارای ترانسفورماتور سه فاز رزینی خشک که به همراه اتاقک قرارگیری آن به صورت سه بعدی مدل‌سازی و به بررسی پارامترهای مورد نظر از جمله کیفیت هدایت جریان سیال به سمت بوبین‌ها، افت فشار و توزیع دما در قسمت‌های مهم پرداخته شده است. جهت بررسی صحت نتایج، چهار حسگر دما در نقاط مختلف پست تعبیه گردید تا نتایج تحلیل با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه شود. نتایج حاصل از مدل‌سازی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی شرکت آزمایشگاههای صنایع برق ایران دارای اختلاف حداکثر 5/8K است. با اعمال داده‌ها طبق استاندارد IEC62271-202 و تعیین شرایط مرزی مورد نظر در آن، اختلاف دمای حداکثر که در بوبین فشار ضعیف اتفاق می‌افتد، K12 به دست آمد. لذا گروه گرمایی این پست طبق تعریف استاندارد مذکور، 15K خواهد بود. با وجود اینکه مقدار بدست آمده 14% کمتر از نتایج آزمایشگاهی می‌باشد، گروه گرمایی این پست در آزمایشگاه مذکور نیز 15K تعیین گردید که بیانگر نتایج خوب این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ramos J.C., Beiza M., Numerical modelling of the natural ventilation of underground transformer substations. Applied Thermal Engineering, Vol. 51, pp. 852-863, 2013.
[2] Degefa M.Z., Millar R.J., Lehtonen M. and P. Hyvönen, Dynamic Thermal Modeling of MV/LV Prefabricated Substations. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, No.2, pp. 786-793, 2014.
[3] Yu T., Yang H., Xu R. and C. Peng, Simulation Study on Ventilation & Cooling for Main Transformer Room of an Indoor Substation. Journal of Multimedia, Vol. 9, No. 8, pp. 1040-1047, 2014.
[4] Iskender I., Mamizadeh A., An improved nonlinear thermal model for MV/LV prefabricated oil-immersed power transformer substations. Electrical Engineering, Vol. 93, No. 1, pp. 9–22, 2011.
[5] Haritha V.V.S.S., Rao T.R. and Jain A., Thermal modeling of electrical transformers. In 16th National power systems conferene, India, 2010.
[6] Weigen C., Chong P. and Yuxin Y., Power transformer top-oil temperature model based on thermal–electric analogy theory. European Transactions on Electrical Power, Vol. 19, pp. 341–354, 2009 [7] IEC 62271-202, High-voltage switchgear and control gear, High Voltage/Low Voltage Prefabricated Substations. In IEC Standard, 2006.
[8] Afrid M., Zebib A., Three-Dimensional Laminar and Turbulent Natural Convection Cooling of Heated Blocks. Numerical Heat Transfer, Part A, Vol. 19, pp. 405-424, 1991.