بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن غلظتهای کم نانوذره اکسید مس بر عملکرد گرمایی یک برج خنک کننده مرطوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

به منظور بهبود بازده انتقال گرما و همچنین کاهش مصرف آب در یک برج خنک‌کننده آزمایشگاهی از نانوسیال پایه آبی اکسید مس با غلظتهای کم نانوذره استفاده شده است. نانوسیال با غلظتهای کمتر از %wt.2/0 تهیه شد و بعد از اطمینان از پایداری آن، آزمایشها در دبی‌های مختلف آب گردشی و دماهای مختلف آب برگشتی انجام شد. دبی جریان هوا در همه آزمایشها ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانوسیال باعث عملکرد بهتر و بهبود اختلاف دمای ورودی و خروجی آب در برج خنک‌کننده نسبت به آب خالص می شود. برای مثال استفاده از نانوسیال اکسید مس با غلظت %wt. 2/0 و دمای ورودی oC 41 و نسبت جریان آب به هوا ((L/G 8/0، باعث کاهش %21 دمای آب خروجی از برج نسبت به آب خالص گردید و اتلاف آب به میزان %16 کاهش یافت. نتایج نشان داد استفاده از نانوسیالات می‌تواند تا حد زیادی از اتلاف آب به واسطه تبخیر بکاهد و با بالا بردن بازده انتقال گرما، می‌توان این برجها را در اندازه کوچکتری طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yaqub M. and Zubair S.M., Performance characteristics of counter flow wet cooling towers, Energy Conversion and Management, Vol. 44, pp. 2073-2091, 2003
[2] Eastman, J.A., Choi, S.U.S., Li, S., Yu, W. and Thompson, L. J., Anomalousuly increased effective thermal conductivities of ethylene glycol-based nanofluids containing copper nanoparticles, Appl. Phys. Lett., Vol. 78, pp.718-723, 2001.
[3] Li, Q. and Xuan, Y., Convective heat transfer and Flow characteristics of Cu-water nanofluid, Sci. China E., Vol. 45, 408-413, 2002.
[4] Xuan, Y. and Li, Q., Investigation on convective heat transfer and flow features of nanofluids, ASME J. Heat Transfer, Vol. 125, pp. 151-159, 2003.
[5] Farajollahi, B., Etemad, S.G., and Hojjat, M., Heat transfer of nano fluide in a shell and tube heat exchanger, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 53, pp. 12-17, 2010.
[6] Askari, S., Lotfi, R., Seifkordi, A., Rashidi, A.M., Koolivand, H., A novel approach for energy and water conservation in wet cooling towers by using MWNTs and nanoporous graphene nanofluids, Energy Conversion and Management, Vol.109, pp. 10–18, 2016.
[7] Minakov, A.V., Guzei, D.V., Pryazhnikov, M.I., Zhigarev, V.A., Ya. Rudyak, V., Study of turbulent heat transfer of the nanofluids in a cylindrical channel, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 102, pp. 745-755, 2016.
[8] Naraki, M., Peyghambarzadeh, S.M., Hashemabadi, S.H., Vermahmoudi, Y., Parametric study of overall heat transfer coefficient of CuO/water nanofluids in a car radiator, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 66, pp. 82-90, 2013.
[9] Peyghambarzadeh, S.M., Hashemabadi, S.H., Chabi, A.R., Salimi, M., Performance of water based CuO and Al2O3 nanofluids in a Cu-Be alloy heat sink with rectangular microchannels, Energy Conversion and Management, Vol. 86, pp. 28-38, 2014.

[10] محسن گودرزی، محسن کیاست، بررسی تاثیر نانو ذرات معلق درآب بر عملکرد حرارتی برج خنک کن تر، سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست، تهران، ایران، 1392