بررسی تجربی اثر قطر لوله بر راندمان مخزن یخ با کاربرد در مراکز داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

با توجه به کاربرد روزافزون مراکز داده ها بویژه در صنعت مخابرات لازم است روش‌های بهینه ای برای خنک‌کاری این سیستم ها در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مهم در این زمینه تاثیر قطر لوله های مسی مخزن یخ می‌باشد. با توجه به نبود کار تجربی مشابه در این زمینه، ساخت یک سیستم مخزن یخ در مقیاس کوچک انجام شد تا عملکرد سیستم طراحی شده بصورت تجربی اندازه گیری نماید. سیستم ذخیره سازی مورد بررسی از نوع استاتیک و غیرمستقیم است که تشکیل و ذوب کردن یخ بر روی سطح خارجی لوله انجام می‌پذیرد. انرژی سرمایشی موردنیاز، به شکل یخ، ذخیره شده و در زمان نیاز استفاده می شود. سیستم مخزن یخ تحت شرایط واقعی عملیات آزمایش شده تا تاثیر قطر لوله مسی بر عملکرد آن بررسی شود. تکرار پذیری قابل قبول نتایج آزمایش شده، صحت اطلاعات ارایه شده را تایید می‌نماید. نتایج بدست آمده بیانگر این مهم است که در سطح گرمایی یکسان لوله‌ها، با کاهش یک اندازه قطر لوله مسی، سرعت تشکیل یخ 4٪ افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]        Finer S. I., Cleland A. C., Lovatt S. J., Simple mathematical model for predicting the transient behavior of an ice-bank system., Int. J Refrigeration 16 (5), 312–320, P. 9.,1993.
[2]        Lee A. H. W., Jones J. W., Modelling of an ice-on-coil thermal energy storage system, Energy Convers. Mgmt, Vol. 37, pp. 1493-1507, 1996a.
[3]        Lee A. H. W., Jones J. W., Laboratory performance of an ice-on-coil thermal-energy storage system for residential and light commercial application, Energy, Page 130-115, 1996b.
[4]        Lopez A., Lacarra, G, Mathematical modelling of thermal storage systems for food industry, Int. J. Refrigeration, 22, 1999.
[5]        Chaichana C., Charters W. W. S, Aye, L., An ice thermal storage system computer model, Appl. Therm. Eng., 2001.
[6]        Habeebullah, Badr A., An experimental study on ice formation around horizontal long tubes, Int. J. Refrigeration, J30, 2007.
[7]        Donnelly Edel M., Comparison of Ice-Bank Actual Results Against Simulated Predicted Results in Carroll Refurbishment Project DKIT SDAR Journal of Sustainable Design, Applied Research, J1, 2012.
[8]        Beghi Alessandro, Ice thermal energy storage (ITES) for air-conditioning application in full and partial load operating modes, Journal of Process Control, 2014.
[9]        Sanaye Sepehr, Hekmatian Mohammad, International Journal of Refrigeration, 2015.
[10]    Arcuri Bruno, Spataru Catalina, Barrett Mark, Evaluation of Ice Thermal Energy Storage (ITES) for commercial buildings in cities in Brazil, 2016.
[11]          عابدپورکاریزکی م. و میری م.، استفاده از سیستم بانک یخ با رویکرد کاهش پیک مصرف انرژی در ساختمان، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه،۱۳۹۵.
[12]   Halasz B., Grozdek M., Soldo V., Development of computer program for simulation of ice-bank system operation, part I: mathematical modelling, Int. J. Refrigeration Vol. 32 (Issue 6), 1323e1335, 2009.