دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تیر 1398 
بررسی تجربی ساختار جریان مادون صوت عمود بر مدل بال و بدنه اگارد-بی

صفحه 11-19

مهدی برومند نسب؛ مجتبی دهقان منشادی؛ امیرحمزه فرج اللهی


مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان


طراحی و بهینه سازی سیستمی ماهواره بر اساس شبه مدل

صفحه 101-109

محدثه السادات سادات شیرازی؛ پرویز محمد زاده؛ علی مظفری


اثر کرنش های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه ای

صفحه 269-278

علی گل باف؛ علی محمودی؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی


مقاله پژوهشی

شبیه سازی جریان ماسه به وسیله روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم‌پذیری جزئی

صفحه 337-346

امیره نوربخش؛ فردین روزبهانی؛ مجید کوهینی تفرشی