بررسی جریان گرما-شاره حول استوانه نوسانگر زاویه ای محصور همراه با صفحه جداگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در پژوهش پیش رو به بررسی جریان لایه‌ای گذرنده از یک استوانه نوسانگر زاویه‌ای همراه با صفحه جداگر و محصور در کانال پرداخته می شود. از شبکه پویا با استفاده از شبیه سازی فنرهای خطی و پیچشی در تغیر شکل شبکه و روش لاگرانژی اویلری دلخواه برای مدل‌سازی نوسانات استوانه به کمک نرم افزار
 Ansys-Fluent استفاده شده است. برای گسسته­سازی عبارت­های جابجایی در معادلات مومنتوم از طرح Quick و برای عبارات پخش از طرح بالا دست مرتبه دوم استفاده شده است. برای پیوند دادن فشار و سرعت از الگوریتم PISO استفاده شده است.[M1] [32]  پس از صحت سنجی نتایج با مطالعات موجود، تأثیر پارامترهای مهم مانند فرکانس نوسان، طول صفحه جداگر و عدد رینولدز روی نیروهای وارد بر استوانه و همچنین انتقال گرما مورد بررسی قرار گرفتند.مشاهده شد که استفاده همزمان از نوسان و صفحه جداگر می­تواند تأثیر مثبت و منفی در کاهش ضریب پسا و افزایش انتقال گرما داشته باشد. در نهایت F=2  و L=0.5 به عنوان بهترین حالت انتخاب شد. [M1]نقطه در آخر جمله لازم است
 [32]اصلاح شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Fujisawa, Ugata, Suzuki, A study on drag reduction of a rotationally oscillating circular cylinder at low Reynolds number, Journal of visualization, Vol. 8, No. 1, pp. 41-48, 2005.
[2]  Sungho ChoiHaecheon ChoiSangmo Kang. Characteristics of flow over a rotationally oscillating cylinder at low Reynolds number, Journal of  Physics of  Fluids,Vol 14, No. 8, pp. 2767-2777, 2008.
[3]  S. Kumar C.,  Lopez O., Probst G., Francisco D., Askari and Y. Yang, Heat transfer from a cylinder oscillating in a cross-flow, Journal of Fluid Mechanics,Vol. 735,pp. 307-346,2013.
[4] Zhendong Cui., Ming Zhao, Bin Teng, Lian Cheng.Two-dimensional numerical study of  vortex induced vibration and galloping of square and rectangular cylinders in steady flow, Ocean Engineering, Vol 106, pp. 189-206, 2015.
[5]  Prasenjit Ray, Panagiotis D. Christofides, Control of flow over a cylinder using rotational oscillations, Journal of  Computers  and Chemical Engineering 29, No. 8, pp. 877-885, 2005.
[6]  Mahfouz F. M., Badr H. M., Forced convection from a rotationally oscillating cylinder placed in a uniform stream, International journal of heat and mass transfer,Vol. 43, No. 17, pp. 3093-3104, 2000.
[7]  Park H. G. and Gharib M., Experimental study of heat convection from stationary and oscillating circular cylinder in cross flow, Journal of heat transfer, Vol 123, No. 1, pp. 51-62,2001.
[8]  Gau C., Wu S.X. and Su H.S., Synchronization of vortex shedding and heat transfer enhancement over a heated cylinder oscillating with small amplitude in streamwise direction, Journal of heat transfer, Vol 123, No. 6, pp 1139-1148, 2001.
[9] Mahfouz F. M. and Badr H. M., Mixed convection from a cylinder oscillating vertically in a quiescent fluid, Heat and mass transfer,Vol38, No. 6, pp. 477-486, 2002.
 [10] Wu-Shung Fu, Bao-Hong Tong, Numerical investigation of heat transfer from a heated oscillating cylinder in a cross flow, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 14, pp. 3033-3043, 2002.
 [11] Wu-Shung Fu, and Bao-Hong Tong, Effects of Eccentricity of Cylinder and Blockage Ratio on Heat Transfer an Oscillating Cylinder in a Channel Flow, International communications in heat and mass transfer, Vol. 30, No. 3, pp.  401-412,2003.
[12] Yang S.J., Numerical study of heat transfer enhancement in a channel flow using an oscillating vortex generator, Heat and mass transfer,Vol 39, No. 3, pp. 257-265, 2003.
[13] Tait Sherman Pottebaum, The relationship between near-wake structure and heat transfer for an oscillating circular cylinder in cross-flow, Phd Thesis, California Institute of Technology, California, 2003.
[14] Antoine Placzek, Jean-Francois Sigrist, Aziz Hamdouni, Numerical simulation of an oscillating cylinder in a cross-flow at low Reynolds number: Forced and free oscillations, Computers & Fluids, Vol 38, No. 1, pp.80-100,2009.
[15] Xu G., Zhou Y., Momentum and heat transfer in a turbulent cylinder wake behind a streamwise oscillating cylinder, International journal of heat and mass transfer, Vol. 48, No. 19, pp. 4062-4072, 2005.
[16] Celik B., Akdag U., Gunes S., Beskok A., Flow past an oscillating circular cylinder in a channel with an upstream splitter plate, Physics of Fluids, Vol. 20, No. 10, 2008.
[17] Razavi S. E., Farhangmehr V., Barar F., Impact of a splitter plate on flow and heat transfer around circular cylinder at low Reynolds numbers, Journal of Applied Science, Vol. 8, No. 7, pp. 1286-1292, 2008.
[18] Celik B., Raisee M., Beskok A., Heat transfer enhancement in a slot channel via a transversely oscillating adiabatic circular cylinder, International Journal of Heat and Mass Transfer,Vol. 53, No. 4, pp. 626-634, 2010.
[19] Suh-Jenq Yang, Wu-Shung Fu, Numerical investigation of heat transfer from a heated oscillating rectangular cylinder in a cross flow, Numerical Heat Transfer, Vol 39, No. 6, pp. 569-591, 2010.
[20] Jong-Yeon Hwang, Kyung-Soo Yang, Drag reduction on a circular cylinder using dual detached splitter plates, Journal of wind engineering and industrial aerodynamics,Vol 95, No.7, pp. 551-564, 2007
[21] Sofia Peppa and George S. Triantafyllou, Sensitivity of two dimensional flow past transversely oscillating cylinder to streamwise cylinder oscillations, Physics of Fluids, Vol 28, pp 1021-10215, 2016.
[22] Holman J.P., Heat Transfer, 10th Edition, pp. 319-320, (Translated by M.H. Kashanihesar,Gh. Malekzade), Nama Publications, 2010. 
 [23] Nithiarasu P., An arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) formulation for free surface flows using the characteristic-based split (CBS) scheme, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol 48, pp 1415-1448, 2005.
[24] ANSYS FLUENT 2016 Documentation.