تحلیل تجربی تاثیر پارامترهای جوشکاریGTAW بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصالات غیرهمجنس فولاد کربنی ST37 به فولاد زنگ نزن AISI304

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI304 به فولاد کم کربن St37 که با فرآیند جوشکاری با گاز محافظ آرگون و الکترود مصرف نشدنی تنگستن و فلز پرکننده 309 به هم متصل شده‌اند، پرداخته شده است. با تغییر در حرارت ورودی قوس، سرعت جوشکاری و دمای بین­پاسی، تاثیر این پارامترها بر ریزساختار و استحکام کششی اتصال بررسی شده است. نتایج بررسی­های متالوگرافی نشان می­دهد با افزایش حرارت ورودی قوس زمان انجماد افزایش یافته، در نتیجه کسر بیشتری از فریت فلز پایه­ی کربنی به آستنیت تبدیل شده و استحکام را افزایش می­دهد. از طرفی مشاهده شد با افزایش شدت جریان شرایط برای تبلور مجدد و در نتیجه کاهش اندازه دانه در منطقه متاثر از حرارت مساعدتر شده که می­تواند استحکام اتصال را بهبود دهد. نتایج آزمون کشش نشان می­دهد ضعیف‌ترین ناحیه­ی اتصال نمونه‌ها منطقه متاثر از حرارت فولاد کربنی می­باشد و شکست تمام نمونه‌های جوشکاری شده در این ناحیه رخ داده است. بیشترین استحکام کششی مربوط به نمونه‌ای است که با حداقل شدت جریان و با بیشترین سرعت پیشروی و بدون زمان بین پاسی جوشکاری شده است. این پارامترهای فرآیندی منجر به پدیده‌ی تبلور مجدد در مرز فلز جوش و قسمتی از ناحیه­ی متاثر از حرارت شده و با کاهش چشمگیر اندازه دانه، استحکام کششی را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Shah Hossieni H., Shamanian M., Characterization of Microstructures and Mechanical Properties of Inconel 617/310 Stainless steel Dissimilar Welds, Materials Characterization, Vol. 62, pp. 425-431, 2010.
[2]  Arivazhagan N., Singh S., Investigation on AISI 304 Austenitic Stainless steel to AISI 4140 low alloy steel Dissimilar Joints by Gas Tungsten Arc, Electron Beam and Friction Welding, Materials and Design, Vol. 32, pp. 3036-3050, 2011.
[3]  Karimi Manesh M., Sattari Far I., Omidvar H., (Translator) Effects of Arc Heat Input and Welding Speed on the Cryogenic Impact Strenght of Type 304L Austenitc Stainless Steel Weld Metal, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 2, pp. 205-213, 2015.
[4]  Jafarzadegan M., Feng A.H., Abdollah-zadeh A., Saeid T., Shen J., Assadi H., Microstructural Characterization in Dissimilar Friction Stir Welding between 304 Stainless Steel and St37 Steel, Materials Characterization, Vol. 74, pp. 28-41, 2012.
[5]  Rahmani M., Shamanian M., kasiri M., (Translator) Mechanical Properties of Dissimilar Welding of Duplex 32750 Stainless Steel to AISI304L Austenetic Stainless Steel, Joranal of Modern Processes in Materials Engineering, Vol. 8, No. 1, pp. 101-110, 2014.
[6]            Shayanfar P., Shamanian M., (Translator) Dissimillar Welding of Quench-Tempered Steel A517 to AISI316L Stainless Steel, Joranal of Modern Processes in Materials Engineering, Vol. 8, No. 3, pp. 75-89, 2014.
[7]    Hajiannia I., Shamanian M., kasiri M., Microstructure and mechanical properties of AISI 347 stainless steel/A335 low alloy steel dissimilar joint produced by gas tungsten arc welding, Materials and Design, Vol. 50, pp.566-573, 2013.
[8]  Fowls R. J., Blake S. E., Influence of heat input on austenitic stainless Steel weld metal properties, Vol. 1, No. 2, pp. 17-24, 2008.
[9]  Yilmaz R., Usun H., Mechanical properties of Austenitic stainless steels Welded by GMAW and GTAW, Journal of Marmara of Pure and Applied, Sciencesa, Vol. 18, No. 3, pp. 97-113, 2002.
[10]             ASME Boiler and pressure Vessel Code Sec II, SA-240, Specification for Heat-Resisting Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels.
[11]             Schaeffler A.L., Constitution diagram for stainless steel weld metal, Metal Progress 56(11):680 - 680B.
[12]             Lippold J. C., Kotecki D., Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, First edition, wiley publication, 2005.
[13]             Shimada M., Kokawa H., Optimization of Grain boundary Character Distribution for Intergranular Corrosion Resistant 304 Stainless steel by twin induced grain boundary engineering, Acta Material, Vol. 50, pp. 2331–2341, 2002.
[14]             ASTM E8 M, Standard test methods for tension testing of metallic materials, Vol. 1, No. 1, pp. 20–23, 2003.
[15]             ASM handbook, Ninth Edition, vol. 9, Ohio: American Society for    Metals, 2002.
[16]             Chadwick G.A., Metallography of Phase Transformations, Crane, Russak and Co, New York, 1972.
[17]             Sudhakaran R., Murugan V., Modeling and analysis of Ferrite   number of Stainless steel gas tungsten arc welded plates using response surface Meth odology, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 64, No. 9, pp. 1487-1504, and 2011.