بررسی عددی فرآیند تهویه یک فضای نمونه و ارائه راه حل‌هایی برای غلبه بر جریان پایین رونده نزدیک پنجره‌های بزرگ

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

در این مطالعه تأثیر دمنده‌‌های هوای گرم در جلوگیری از اتلاف حرارتی و همچنین جلوگیری از ایجاد جریان‌های سرد پایین رونده در ساختمان‌های دارای دیوار‌‌های خارجی شیشه‌ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. کانال‌های هوا در موقعیت‌‌های مختلف در مجاورت پنجره در کف کاذب، سقف کاذب و دیوارهای جانبی تعبیه شده‌اند. شبیه‌سازی میدان جریان و دما برای یک اتاق نمونه که توسط دو نفر اشغال شده با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی انجام پذیرفته است. عملکرد حرارتی این سیستم‌ها و آنالیز آسایش حرارتی(PMV/PPD) بر طبق استاندارد‌‌های بین‌المللی7730 ISO و ASHRAE هم‌زمان انجام گرفته است. دمای هوای گرم ورودی به اتاق در محدوده ºC26-22 برای هر سه سیستم گرمایش در نظر گرفته شد و یافته‌های آن‌ها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که دمای آسایش اتاق در محدوده ºC23-5/22 به‌صورت تقریباً یکنواخت در سرتاسر فضای اتاق برای سیستم دمنده از کف و سیستم دمنده از کف و سقف می‌باشد. همچنین مقدار PMV و PPD برای این سیستم در محدوده حضور ساکنان کمتر از 15% به دست آمد.
در این مطالعه تأثیر دمنده‌‌های هوای گرم در جلوگیری از اتلاف حرارتی و همچنین جلوگیری از ایجاد جریان‌های سرد پایین رونده در ساختمان‌های دارای دیوار‌‌های خارجی شیشه‌ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. کانال‌های هوا در موقعیت‌‌های مختلف در مجاورت پنجره در کف کاذب، سقف کاذب و دیوارهای جانبی تعبیه شده‌اند. شبیه‌سازی میدان جریان و دما برای یک اتاق نمونه که توسط دو نفر اشغال شده با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی انجام پذیرفته است. عملکرد حرارتی این سیستم‌ها و آنالیز آسایش حرارتی(PMV/PPD) بر طبق استاندارد‌‌های بین‌المللی7730 ISO و ASHRAE هم‌زمان انجام گرفته است. دمای هوای گرم ورودی به اتاق در محدوده ºC26-22 برای هر سه سیستم گرمایش در نظر گرفته شد و یافته‌های آن‌ها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که دمای آسایش اتاق در محدوده ºC23-5/22 به‌صورت تقریباً یکنواخت در سرتاسر فضای اتاق برای سیستم دمنده از کف و سیستم دمنده از کف و سقف می‌باشد. همچنین مقدار PMV و PPD برای این سیستم در محدوده حضور ساکنان کمتر از 15% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Wan M., Chao C.Y., Experimental study of thermal comfort in an office environment with an underfloor ventilation system, Indoor and Built Environment, 11(5), PP.  250-265, 2002.
[2] Ploskić A., Holmberg S., Heat emission from thermal skirting boards, Building and Environment, 45(5) , PP. 1123-1133, 2010.
[3] Schellen L., Timmers S., Loomans M., Nelissen E., Hensen J., W. van Marken Lichtenbelt, Downdraught assessment during design: experimental and numerical evaluation of a rule of thumb, Building and Environment, 57,  pp. 290-301, 2012.
[4] Larsson U., Moshfegh B., Experimental investigation of downdraught from well-insulated windows, Building and Environment, 37(11), PP. 1073-1082, 2002.
[5] Tzempelikos A., Bessoudo M., Athienitis A., Zmeureanu R., Indoor thermal environmental conditions near glazed facades with shading devices–Part II: Thermal comfort simulation and impact of glazing and shading properties, Building and Environment, 45(11), PP. 2517-2525, 2010.
[6] Rupp R.F., Vásquez N.G., Lamberts R., A review of human thermal comfort in the built environment, Energy and Buildings, 105, PP. 178-205, 2015.
[7] Dehghan M.H., Abdolzadeh M., Comparison study on air flow and particle dispersion in a typical room with floor, skirt boarding, and radiator heating systems, Building and Environment, 133, PP.161-177, 2018.
[8] Ansaripour M., Abdolzadeh M., Sargazizadeh S., Computational modeling of particle transport and distribution emitted from a Laserjet printer in a ventilated room with different ventilation configurations, Applied Thermal Engineering, 103, PP. 920-933, 2016.
[9] F. ASHRAE, Fundamentals handbook, IP Edition, 2017.