دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی

صفحه 1-7

امیر ابراهیمی مقدم؛ سید مجید هاشمیان؛ امین ابراهیمی مقدم


شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی

صفحه 105-113

علی جلالی؛ امین امیری دلوئی؛ امیر محمد گل محمدی؛ مجتبی خوراشادیزاده


طراحی و تحلیل عددی توربین هیدروکویل با پره گام ثابت و متغیر

صفحه 143-152

علی حسینی‌مقدم‌امامی؛ یوسف یاسی؛ سیداحمد نوربخش؛ امیرفرهاد نجفی