مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

یک سردخانه به کمک چرخه تبرید تراکمی بخار مدلسازی و بهینه­ سازی شده است. پارامترهای طراحی عبارتند از: فشار تبخیرکن، فشار چگالنده، طول، ضخامت دیوارها، عرض و ارتفاع سردخانه، نرخ جریان مبرد و میزان مافوق گرم کردن و مادون سردکردن در تبخیرکن چگالنده، به منظور یافتن مقادیر بهینه پارامترهای طراحی ازالگوریتم چند هدفه ژنتیک استفاده شده است. به علاوه در این سیستم سه مبرد که شامل R22, R134a و R407c است، بکاربرده شده است. هزینه کل سالیانه و ضریب عملکرد به عنوان دو تابع هدف انتخاب شده اند. حل بهینه نشان می­دهد که R407c  بهترین مبرد هم از دیدگاه ترمودینامیکی و هم دیدگاه اقتصادی، با 2/9148 دلار برسال به عنوان هزینه کل سالیانه و 12/6 ضریب عملکرد. نتایج بهینه  R407c نشان میدهد که هزینه کل سالیانه 074/5 و 68/8 درصد و ضریب عملکرد 97/9 و 72/13درصد به ترتیب در مقایسه با R134a  و R22 ، بهبود یافته است. شایان ذکراست که نتایج بهینه برای دو تابع هدف سازگارند، یعنی در کمترین هزینه کل سالانه، بیشترین مقدار ضریب عملکرد را داریم. به هرحال بااستفاده از R407c به عنوان مبرد مبرد در سیستم کمترین مساحت زیربنایی برای سردخانه را داریم، R134a  و R22 در رتبه بندی بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     Gang Y., Cui Ch. and Yu J.. Energy and exergy analysis of zeotropic mixture R290/R600a vapor-compression refrigeration cycle with separation condensation, International Journal of Refrigeration 53, pp.155-162, 2015.
[2]     Nunes T. K., et al. Modeling, simulation and optimization of a vapor compression refrigeration system dynamic and steady state response, Applied Energy 158, pp. 540-555, 2015.
[3]     Domanski, Piotr A., et al. A thermodynamic analysis of refrigerants: Performance limits of the vapor compression cycle, International Journal of Refrigeration 38,  pp. 71-79, 2014.
[4]     Jain Vaibhav, Kachhwaha S. S. and Gulshan Sachdeva.,. Thermodynamic performance analysis of a vapor compression–absorption cascaded refrigeration system." Energy Conversion and Management 75, pp. 685-700, 2013.
[5]     Hoang, Hong-Minh, et al. "Preliminary study of airflow and heat transfer in a cold room filled with apple pallets: Comparison between two modelling approaches and experimental results." Applied Thermal Engineering 76 ,pp. 367-381, 2015.
[6]      Laguerre O., et al. Simplified heat transfer modeling in a cold room filled with food products, Journal of Food Engineering 149  pp.78-86, 2015.
[7]     Sayyaadi H, Amlashi EH, Amidpour M. “Multi-objective optimization of a vertical ground source heat pump using evolutionary algorithm.” Energy Conversion and Management 50,  pp. 2035–2046, 2009.
[8]     Roy j. DOSSAT, Priciples of  Refrigeration ,8th ed, 2009.
[9]     Hajabdollahi Z., Hajabdollahi F., Tehrani M., Hajabdollahi H,. Thermo-economic environmental optimization of Organic Rankin Cycle for diesel waste heat recovery, Energy, pp.1-55, 2013.
[10]  Hajabdollahi H., Investigating the effect of non-similar fins in thermoeconomic optimization of plate fin heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 82:152-161, 2015.