اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 مربی، گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی وحدت، تربت‌جام، ایران

چکیده

یکی از فاکتورهای مهم و هزینه‌بر در صنعت مرغداری سوخت فسیلی و انرژی مصرفی برق می‌باشد. این هزینه‌ها به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌شده تولیدات تأثیر داشته و باعث بالا رفتن هزینه سرانه تولید در بخش گوشت و تخم‌مرغ که از عمده محصولات پرورش طیور می‌باشند را موجب می‌گردد. میزان تهویه یکی از عوامل بسیار مهم در مصرف سوخت و انرژی است. میزان تهویه کافی و لازم برای پرورش طیور در سنین مختلف با توجه به نیاز آن‌ها و با در نظر گرفتن میزان وزن زنده تعیین می‌گردد. این مقدار هوا برای طیور حدود 7-4 مترمکعب در ساعت به ازا هر کیلو وزن زنده تعیین می‌شود. در این پژوهش با مدیریت صحیح تهویه که شامل ارائه­ی روشی برای باز بودن تعداد مشخصی از پنجره‌های ورودی هوا است تلاش شده تا مصرف سوخت کاهش یابد. نتایج نشان می‌دهد برای یک مرغداری 20000 قطعه­ای استفاده از این روش در فصول سرد سال باعث کاهش 5 الی 80 درصدی مصرف سوخت با توجه به گستره دماهای مختلف محیط شده است. همچنین این روش برای مرغداری‌ای که از سوخت گازوئیل (گاز طبیعی) برای گرمایش استفاده می‌کند به‌طور میانگین موجب صرفه‌جویی 2500 لیتر سوخت در یک سال خواهد شد که باعث کاهش 11% در مصرف سوخت می‌شود. برای فصول گرم نیز به‌منظور کاهش هزینه‌های سرمایش استفاده از تمامی ظرفیت پنجره‌های ورودی توصیه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bishop C.M, Heart mass and the maximum cardiac output of birds and mammals: implications for estimating the maximum aerobic power input of flying animals. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 1352, No. 352, pp. 447-56, 1997.
[2] Czarick M. and Fairchild B., Oxygen Poultry Housing Tips. University of Georgia Cooperative Extension Service, Vol. 15, No. 11, 2003.
[3] Sather M.E., Mathew J., Nguyen N., Lay J., Golod G., Vet R., et al, Baseline ambient gaseous ammonia concentrations in the Four Corners area and eastern Oklahoma.  Journal of Environmental Monitoring, USA, Vol. 10, No. 11, pp. 1319-25, 2008.
[4] Ngwabie N., Jeppsson K.H., Gustafsson G. and Nimmermark S., Effects of animal activity and air temperature on methane and ammonia emissions from a naturally ventilated building for dairy cows. Atmospheric Environment, Vol. 45, No. 37, pp. 6760-8, 2011.
[5] Rojano F., Bournet P.E., Hassouna M., Robin P., Kacira M and Choi C.Y., Modelling heat and mass transfer of a broiler house using computational fluid dynamics. Biosystems Engineering, Vol. 136, pp. 25-38, 2015.
[6] National Chicken Council, Animal welfare guidelines and audit checklist. 2014. [cited www.nationalchickencouncil.org 10 August 2016.]
[7] Blanes-Vidal V., Guijarro E., Balasch S and Torres A., Application of computational fluid dynamics to the prediction of airflow in a mechanically ventilated commercial poultry building. Biosystems Engineering. Vol. 100, No. 1, pp. 105-16, 2008.
[8] Lee I.b., Sase S and Sung S.h., Evaluation of CFD accuracy for the ventilation study of a naturally ventilated broiler house. Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ, Vol. 41, No. 1, pp. 53-64, 2007.
[9] Norton T., Grant J., Fallon R and Sun D.W., Assessing the ventilation performance of a naturally ventilated livestock building with different eave opening conditions. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 71, No. 1, pp. 7-21, 2010.
[10] Norton T., Sun D.W, Grant J., Fallon R and Dodd V., Applications of computational fluid dynamics (CFD) in the modelling and design of ventilation systems in the agricultural industry: A review. Bioresource technology. Vol. 98, No. 12, pp. 2386-414, 2007.
[11] Seo I.H., Lee I.B., Moon O.K., Kim H.T., Hwang H.S., Hong S.W., et al., Improvement of the ventilation system of a naturally ventilated broiler house in the cold season using computational simulations. Biosystems Engineering, Vol. 104, No. 1, pp. 106-17, 2009.
[12] Sutton Jr J.A., Ventilation system for poultry or livestock house. Google Patents, 1978.
[13] Joseph S.T., Design of ventilation systems for poultry and livestock shelters. American Society of Agricultural Engineers (ASAE), Michigan, 2003.
[14] Wathes C.M and Charles D.R., Livestock housing. Wallingford (UK), CAB international, 1994.
[15] Bjerg B., Cascone G., Lee I.B., Bartzanas T., Norton T., Hong S.W., et al., Modelling of ammonia emissions from naturally ventilated livestock buildings. Part 3: CFD modelling. Biosystems engineering, Vol. 116, No. 3, pp. 259-75, 2013.
[16] Bjerg B., Liberati P., Marucci A., Zhang G., Banhazi T., Bartzanas T., et al., Modelling of ammonia emissions from naturally ventilated livestock buildings: Part 2, air change modelling. Biosystems engineering, Vol. 116, No. 3, pp. 246-58, 2013.
[17] Ogink N., Mosquera J., Calvet S and Zhang G., Methods for measuring gas emissions from naturally ventilated livestock buildings: Developments over the last decade and perspectives for improvement. Biosystems Engineering, Vol. 116, No. 3, pp. 297-308, 2013.
[18] Vranken E., Claes S., Hendriks J., Darius P and Berckmans D., Intermittent measurements to determine ammonia emissions from livestock buildings. Biosystems engineering, Vol. 88, No. 3, pp. 351-8, 2004.
[19] Gates R., Overhults D and Zhang S., Minimum ventilation for modern broiler facilities. Transactions of the ASAE, Vol. 39, No. 3, pp.1135-44, 1996.
[20] Xin H., Berry I.L and Tabler G.T., Minimum ventilation requirement and associated energy cost for aerial ammonia control in broiler houses. Transactions of the ASAE, Vol. 39, No. 2, pp. 645-8, 1996.
[21] Wang Y., Meng Q., Guo Y., Wang Y., Wang Z., Yao Z., et al., Effect of atmospheric ammonia on growth performance and immunological response of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, Vol. 9, No. 22, pp. 2802-6, 2010.
[22] Rojano F., Bournet P.E., Hassouna M., Robin P., Kacira M and Choi C.Y., Computational modelling of thermal and humidity gradients for a naturally ventilated poultry house. Biosystems Engineering, Vol. 151, pp. 273-85, 2016.
[23] Mohammadi B and Pironneau O., Analysis of the k-epsilon turbulence model. 1993.
[24] Cooper M and Washburn K., The relationships of body temperature to weight gain, feed consumption, and feed utilization in broilers under heat stress. Poultry Science, Vol. 77, No. 2, pp. 237-42, 1998.
[25] Hulzebosch J., Effective heating systems for poultry houses. Poultry, Vol. 22, No. 2, pp. 212-216, 2005.
[26] Meteorological Center of Khorasan Razavi. Temperature data in 2015.
[27] Reece F and Lott B., Heat and moisture production of broiler chickens during brooding. Poultry Science, Vol. 61, No. 4, pp. 661-6,1982.