دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، بهمن 1396 
مدل‌سازی سه بعدی و گذرای پیل سوختی غشا پلیمری با میدان جریان پینی

صفحه 39-48

ابراهیم افشاری؛ مهدی مشرف دهکردی؛ محمد حسین خیام؛ محمود عدمی؛ سید علی اطیابی


اندازه گیری تنش‌های پسماند در تکنیک جوشکاری اصطکاکی به روش سوراخکاری مرکزی

صفحه 163-171

فتح اله طاهری بهروز؛ محمود معروفی؛ وحید هادی زاده؛ محمدرضا محمد علیها


بررسی تجربی ساختار جریان تک موج عبوری از روی یک مانع مستطیلی با استفاده از تکنیک PIV

صفحه 257-265

مهران کرباسی پور؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ رضا زاغیان؛ محمد رضا توکلی


بررسی تجربی تاثیر بافل در پروفیل سرعت حوضچه رسوب گذار

صفحه 277-285

امیر کریم دوست یاسوری؛ محسن قاسمی؛ بهار فیروزآبادی