دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آذر 1396 

مقاله پژوهشی

محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیر زمینی

صفحه 1-10

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


تحلیل تجربی رفتار مکانیکی صفحات دوقطبی کامپوزیتی در پیل های سوختی پلیمری

صفحه 149-158

القار عبدالهی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ رسول عبداله میرزایی


ارزیابی جرم افزوده ی یک وسیله زیر آبی با استفاده از روش المان مرزی

صفحه 243-250

داوود میرزایی؛ علی جعفریان؛ محمدعلی بدری؛ احمدرضا زمانی


بررسی عددی تزریق تزریقگر پیچشی دو سیاله

صفحه 251-259

حسین مهدوی مقدم؛ سیاوش علی زاده یغمایی


مقاله کوتاه

پیش بینی رسانایی گرمایی نانوسیال گرافن با مدل شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

صفحه 319-323

سهیلا خسروجردی؛ آرش میرعبدله لواسانی؛ مسعود وکیلی