بررسی و آنالیز المان محدود اثرات ناشی ازجوشکاری بررفتارکمانشی پوسته استوانه‌ای آلومینیومی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بررسی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای آلومینیومی یکی از موضوعات مهم درساخت انواع زیردریایی می‌باشد. باتوجه به آنکه درساخت پسته‌های استوانه‌ای اغلب از روش‌‌های معمول جوشکاری استفاده می‌شود، ارزیابی دقیق ازحدتحمل کمانش پوسته‌های آلومینیومی ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین تحقیق تاثیرجوشکاری دریک پوسته استوانه‌ای ازجنس آلومینیوم دریایی 5083 تحت بارگذاری هیدرواستاتیک خارجی به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرارگرفته است. درابتدا با استفاده از روابط تحلیلی مقدار فشارکمانش یک نمونه پوسته استوانه‌ای آلومینیومی قبل از جوشکاری بدست آمده است وسپس حل عددی بار بحرانی کمانش توسط نرم افزارالمان محدودABAQUS موردارزیابی قرارگرفته ونتایج آن باروابط تحلیلی اعتبارسنجی شده است. برای بررسی اثرهای تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری، عمل جوشکاری بر روی استوانه شبیه سازی شده و بار بحرانی کمانش بعد از جوشکاری بدست آمده است. درادامه یک پوسته استوانه‌ای ازجنس آلومینیوم دریایی 5083 به روش رول کردن و جوشکاری خط طولی ساخته شده و تست کمانش هیدرواستاتیکی برروی آنان جام شده است. نتایج تحلیل المان محدود نشان می‌دهدکه میزان تحمل فشارخارجی این پوسته نسبت به حالت یک هدرزجوش نداشته باشد درحدود 50 درصدکاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Timoshenko S.P., Gere J.M., McGraw-Hill, New York, 1961.
[2] Klinzmann A., Horst P.,  49th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, 16th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference, 10th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, 9th AIAA Gossamer Spacecraft Forum, 4th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Specialists Conference, pp. 2121, 2008.
[3] Wang J., Koizumi A., Thin-Walled Structures, 48,  897-904, 2010.
[4] Rahimi G., Zandi M., Rasouli S., Aerospace science and technology, 24, 198-203, 2013.
[5] Ross C.,  Civil and structural engineering computing: 2001, Saxe-Coburg Publications, pp. 357-3862001.
[6] Wang J., Yin X., Murakawa H., Journal of Materials Processing Technology, 213, 1447-14582013.
[7] Khedmati M.R., Ghavami K., Thin-Walled Structures, 47, 1373-1386, 2009.
[8] Maali M., Showkati H., Fatemi S. M., Thin-Walled Structures, 57, 13-24, 2012.
[9]  Cordray B., 2005.
[10]  Committee A. I. H., ASM international, (1995).
[11] Nguyen H. L.T., Elishakoff I., Nguyen V.T., International Journal of Solids and Structures, 46, 4163-4168, 2009.
 [12] م. ح. محمد, ج. دسترنج, ع. مختاری,  شانزدهمین همایش صنایع دریایی بندرعباس, 2014.
[13] Hibbitt K., ABAQUS: User's Manual, Hibbitt, Sorensen K., Incorporated, 1997.