بررسی رفتارخستگی اتصال جوش نقطه‌ای مقاومتی آلیاژ آلومینیوم 6061-T6تحت بارگذاری کششی-برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناس، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این مطالعه سعی شده است با استفاده از آزمون های تجربی به بررسی استحکام استاتیکی و خستگی اتصال جوش نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 6061-T6و رابطه آن با ابعاد دگمه جوش پرداخته شود. بدین منظور تعداد زیادی نمونه با شرایط مختلف توسط فرآیند جوش مقاومتی نقطه ای ایجاد شده است. برای هر دسته از نمونه ها ابعاد دگمه جوش، استحکام نمونه تحت بار استاتیکی در آزمون کششی-برشی و همچنین استحکام خستگی اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش قطر دکمه جوش تاثیر مستقیمی بر استحکام اتصال تحت باراستاتیکی دارد و منجر به افزایش آن می شود. اما در خصوص استحکام خستگی، هر چند با افزایش قطر دگمه جوش ابتدا استحکام خستگی افزایش پیدا کرده؛ در ادامه بطور محسوسی عمر خستگی اتصال کاهش پیدا می کند. بررسی سطح مقطع نمونه ها نشان می دهد که افزایش قطر دگمه جوش از یک حد معین منجر به تشکیل ترک های گرم در ناحیه HAZشده است. اگرچه این ترک ها تاثیری بر استحکام استاتیکی اتصال جوش نقطه ای ندارد؛ منجر به کاهش استحکام خستگی اتصال می گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sun X., Stephens E. V., and Khaleel M. A., Effect of fusion zone size and failure mode on peak load and energy absorption of advanced high strength steel spot welds under lap shear loading conditions, Engineering Failure Analysis,Vol. 15, No. 4, pp. 356-367, 2008.
[2] Longa X., Khanna S. J., andAllardbL. F., Effect of fatigue loading and residual stress on microscopic deformation mechanisms in a spot welded joint, Materials Science and Engineering: A, Vol. 454–455, No. 25, pp. 398–406, 2007.
[3] Kang H. T., DongP., and HongJ. K., Fatigue analysis of spot welds using a mesh-intensive structural approach, Internationa Journal of Fatigue, Vol. 29, pp. 1546-1553, 2007.
[4] ErtasA. H., and SonmezF. O., A parametric study on fatigue strenghth of spot weld joints, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,Vol. 31, No. 9, pp. 766-776, 2008.
[5] Wang R. J., and ShangD., Low cycle fatigue life prediction of spot welds based on hardness distribution and finite element analysis, Internationa Journal of Fatigue, Vol. 31, pp. 508-514, 2009.
[6] WangR. J., and ShangD., Fatigue life prediction based on natural frequency changes for spot welds under random loading, Internationa Journal of Fatigue, Vol. 31, pp. 361-366, 2009.
[7]Shariati M., and MaghrebiM. J., Experimental study of crack growth behavior and fatigue life, Journal of Applied Science,Vol. 9, No. 3, pp. 438-448. 2009.
[8] Mirsalehi S. E., and KokabiA. H., Fatigue life estimation of spot welds using a crack propagation-based method with consideration of residual stresses effect, Materials Science and Engineering: A,Vol. 527, No. 23, pp. 6359-6363, 2010.
[9] Hassanifard S., ZehsazM. and EsmaeiliF., Spot weld arrangement effects on the fatigue behavior of multi-spot welded joints, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 25, No. 3, pp. 647-653, 2011.
[10] Faseeulla KhanM. D., DwivediD. K., and SharmaS., Development of response surface model for tensile shear strength of weld-bonds of aluminium alloy 6061 T651, Materials and Design, Vol. 34, pp. 673-678, 2012.
[11] ANSI/AWS/SAE/1997 Weld button criteria, recommendedpractice for test methods for evaluating the resistancespot welding behavior of automotive sheet steelmetal, American National Standard, 1997.
[12] Afshari D., SedighiM., BarsoumZ., and PengR. L., An approach in prediction of failure in resistance spot welded aluminum 6061-T6 under quasi-static tensile test, Journal of Engineering Manufacture,vol. 226, no. 6, pp. 1026–1032, 2012.
[13] Sankra J., and ZhangH., Cracking in spot welding aluminum alloy AA5754, Welding Journal, vol. 79, no. 7, pp. 194-201, 2000.
[14] Saha D. C., Chang I., and Park Y. D., Heat-affected zone liquation crack on resistance spot welded TWIP steels, Materials Characterization, Vol. 93, pp. 40-51, 2014.