دوره و شماره: دوره 50، شماره 1 - شماره پیاپی 90، بهار 1399 
27. بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله بر روی ضریب پسای ریز پهپاد

صفحه 233-237

10.22034/jmeut.2020.9854

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی