دوره و شماره: دوره 50، شماره 3 - شماره پیاپی 92، آبان 1399 
تخمین توان منبع گرمایی مورد نیاز جهت گرما درمانی تومور سینه با استفاده از روش معکوس

صفحه 125-134

10.22034/jmeut.2020.10521

منصوره شریعتمدار طهرانی؛ محمد محسن شاه مردان؛ محمد حسن کیهانی؛ محمد محمدیون


بررسی تجربی تأثیر نسبت منظر بر انتقال گرمای یک لوله بادامکی در جریان عرضی

صفحه 225-231

10.22034/jmeut.2020.10552

پیمان موبدی؛ آرش میرعبداله لواسانی؛ کامران صالحی افشار؛ سامان ابوالفتحی