دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1395 

پژوهشی کامل

1. بررسی عددی جریان همرفت طبیعی درون محفظه های بسته موجدار

صفحه 1-13

مهدی اسمعیلی سنگری؛ سیداسماعیل رضوی


5. تحلیل ترک سه بعدی مود ترکیبی پره توربین گازی

صفحه 53-63

بهبود زائری پور؛ علی عبداللهی فر؛ محمدرحیم نامی