کلیدواژه‌ها = انرژی
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 319-328

مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری


بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 331-335

مرتضی اصغری؛ زهرا پولایی موزیرجی؛ حمید یزدانی


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه‌های تبرید جذبی تک اثره و ترکیبی جذبی– اجکتور حاوی محلول آبی لیتیوم بروماید

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 209-218

سید رضا فاخری؛ هادی کارگر شریف آباد؛ حسین سخائی نیا


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول MATIANT

دوره 46، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 267-274

حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر