بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 دکترای تخصصی، گروه مهندسی معماری انرژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

امروزه برای فراهم کردن آﺳﺎﻳﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ انرژی زیادی صرف می‌شود لذا ضروریست راهکار مناسب جهت کاهش مصرف ارایه گردد. ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی محاسبه انرژی مصرفی ساختمان، ﺑﺮﻧﺎﻣـه­ﻫـﺎی ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎز مانند انرژی‌پلاس(1) و دیزاین­بیلدر(2) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در این مقاله انرژی مصرفی بار سرمایش یک مدل واقعی با نرم‌افزار دیزاین­بیلدر در سه شهر اهواز، تهران و تبریز بر اساس دو راهبرد مختلف شبیه‌سازی شده و تاثیرات آنها بر مصرف انرژی در روز 1 جولای مورد بررسی قرار گرفته است. راهبرد اول استفاده از معادله انتقال گرمای تابشی و کاهش سطح مقطع تابیده شده ساختمان با بکارگیری سایبان با عمق‌های مختلف (6 حالت) است و راهبرد دوم بکارگیری معادله فوریه می‌باشد که با استفاده از عایق گرمایی با ضخامت‌های متفاوت (5 حالت) میزان کاهش شار گرمایی ساختمان محاسبه شده است. نتایج نشان داد برای شهر اهواز و تهران راهبرد دوم بر راهبرد اول ارجحیت دارد ولی در شهر تبریز اختلاف دو راهبرد کم می­باشد. همچنین نتایج شهر اهواز نشان داد کاهش مصرف انرژی با استفاده از سایبان غالبا صحیح نمی‌باشد و کاربرد عایق گرمایی با ضخامت یک سانتیمتر تاثیر خوبی در کاهش مصرف انرژی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  [1] Zhu Y., Jin X., Du Z., Fan B., and Fang X., Simulation of variable refrigerant flow air conditioning system inheating mode combined with outdoor air processing unit, Energy and Buildings, Vol. 68, pp. 571-579, 2014.
              [2] Bojic M., Nikolic N., Nikolic D., Skerlic J., Miletic I.. Miletic, A simulation appraisal of performance of different HVAC systems in an office building, Energy and Buildings, Vol. 43, pp. 1207-1215, 2011.
             [3] Flaga-Maryanczyk A., Schnotale J., Radon J., and Was K., Experimental measurements and CFD simulation of a ground sourceheat exchanger operating at a cold climate for a passive houseventilation system, Energy and Buildings, Vol. 68, pp. 562-570, 2014.
              [4] Huebner G.M., McMichael M., Shipworth D., Shipworth M., Durand-Daubin M., and Summerfield , A, The reality of English living rooms – A comparison of internaltemperatures against common model assumptions, Energy and Buildings, Vol. 66, pp. 688-696, 2013.
              [5] Cho J., Yang J., Park W, Evaluation of air distribution system’s airflow performance for coolingenergy savings in high-density data centers, Energy and Buildings, Vol. 68, pp. 270-279, 2014
              [6] Fund I. M., The economics of energy price reform in the islamic republic of iran, IMF country report, No. 10/76, 2010.
              
  [7] ابراهیم پور ع. و کریمی واحد ی.، روشهای بهیـنه سازی
 مصـرف انرژی در یک ساختمان دانشگاهـی در تبـریز. مجـله
 مهندسی مکانیک مدرس، د.12، ش.4، ص 91-104، 1391.
              [8] Nikoofard S., Ian, V.I.U., and Morrison B, Technoeconomic assessment of the impact of window shading retrofits on the heating and cooling energy consumption and GHG emissions of the Canadian housing stock, Energy and Buildings, 2013.
              [9] Thalfeldt M., and Kurnitski J, External shading optimal control macros for 1- and 2-piece automated blinds in European climates. BUILD SIMUL, Vol. 8, pp. 13–25, 2015.
              [10] Lianying Z., Yuan W., Jiyuan Z., Xing L., Linhua Z., Numerical Study of Effects of Wall's Insulation Thickness on Energy Performance for Different Climatic Regions of China, ScienceDirect-Energy Procedia, Vol. 75, pp. 1290–1298, 2015.
              [11] Axaopoulosa I., Axaopoulos P., Panayiotouc G., Kalogirouc S., Gelegenis J, Optimal economic thickness of various insulation materials for different orientations of external walls considering the wind characteristics, ScienceDirect, Vol. 90, pp. 939-952, 2015.
 [12]  دفتر مقررات ملی ساختمان،سازمان مقررات ملی ساختمان
 مبحث19- صرفه جویی انرژی،1398.
              [13] Energy, U.S.D.o., EnergyPlusTM Documentation, v8.4.0. 2015..