دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آبان 1394 
شبیه‌سازی عددی صعود اضطراری یک زیردریایی شش درجه آزادی

صفحه 51-61

رضا دهقانی؛ اسماعیل عابدی؛ محمدعلی بدری؛ داوود میرزایی