دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مرداد 1394 
مدلسازی دینامیکی یک ربات بالزن با استفاده از روش باندگراف

صفحه 13-22

زهرا جهان‌بین؛ علی سلک‌غفاری؛ علی مقداری؛ عباس ابراهیمی


شناسایی حالت معیوب یک واحد هواساز با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی

صفحه 33-41

وحید عامل‌منیریان؛ محمدمهدی تفرج؛ هادی کلانی؛ مجید معاونیان


مقاله کوتاه

مدل‌سازی عددی پایداری زیردریایی و تعیین محدوده های پایداری دینامیکی آن

صفحه 79-85

رضا دهقانی؛ داوود میرزایی؛ اسماعیل عابدی؛ محمدعلی بدری